Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
 • sv
 • en

Tuottajavastuu lainsäädännössä

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2006/66/EY perustuen jätelaissa (646/2011) on määrätty, että tuottajan on järjestettävä Suomen markkinoille saattamiensa paristojen ja akkujen jätehuolto kustannuksellaan. Tuottajan vastuulle kuuluu myös sen markkinaosuuteen nähden kohtuulliseksi katsottava osuus muista vastaavista tuotteista eli ns. isännättömistä tuotteista.

Jätehuollon järjestämisestä säädetään tarkemmin paristoista ja akuista annetussa valtioneuvoston asetuksessa 520/2014 (jäljempänä ”Paristoasetus”). Sen mukaan tuottajien on huolehdittava, että kannettavien paristojen ja akkujen erilliskeräysaste on vuosittain yli 45 %. Kerätyt paristot ja akut on kierrätettävä käyttäen parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Kotitalouksille ja muille käyttäjille on lisäksi annettava kattavasti tietoja paristojen ja akkujen ympäristövaikutuksista, erilliskeräyksen merkityksestä sekä käytettävissä olevista keräyspaikoista.

Kaikki tuottajat myös rekisteröidään joko tuottajayhteisön kautta tai suoraan viranomaisrekisteriin. Suoraan viranomaisrekisteriin rekisteröityville kannettavien paristojen ja akkujen tuottajille noutovelvollisuus jakelijoilta on raskas, joten helpoimmalla tuottajavastuun saa hoidettua olemassa olevan tuottajayhteisön kautta keskitetysti.

Kuka on tuottaja?

Tuottajalla tarkoitetaan Suomeen sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ammattimaisesti saattaa paristoja tai akkuja, mukaan lukien sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin tai ajoneuvoihin sisältyvät paristot ja akut, markkinoille Suomessa ensimmäistä kertaa myyntitavasta riippumatta (Paristoasetus, 2 §).

Tuottajavastuuta valvovan viranomaisen tulkintamuistion mukaan tuottajavastuussa on suomalainen valmistaja tai maahantuoja sekä ulkomaisen toimijan Suomen sivuliike, joka valmistaa tai maahantuo paristoja ja akkuja Suomen markkinoille. Käytännössä tuottajavastuussa paristoista ja akuista Suomessa voivat olla siis vain sellaiset yritykset, joilla on suomalainen y-tunnus. Tulkintamuistio on luettavissa osoitteesta: www.ymparisto.fi/tuottajavastuu

Tunnistitko kuvauksesta yrityksesi?

Paristojen ja akkujen luokittelu

Tuottajavastuu koskee lähtökohtaisesti kaikkia paristoja ja akkuja, myös sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin, ajoneuvoihin tai muihin tuotteisiin sisältyviä paristoja ja akkuja. Ainoastaan erityisesti sotilaallisiin tarkoituksiin tai valtakunnan keskeisten turvallisuusetujen valvontaan liittyviin tuotteisiin sisältyvät paristot ja akut tai avaruuteen lähetettäviksi suunniteltuihin tuotteisiin sisältyvät paristot tai akut on jätetty tuottajavastuun ulkopuolelle.

Luokittelu lainsäädännössä

Paristot ja akut on lainsäädännössä jaettu kolmeen luokkaan niiden käyttötarkoituksen mukaan:

 1. Kannettaviin paristoihin ja akkuihin,
 2. Teollisuusparistoihin ja -akkuihin sekä
 3. Ajoneuvoparistoihin- ja akkuihin.

Paristojen ja akkujen luokittelussa niiden pääasiallinen käyttötarkoitus on laindäädännön mukaan siis ratkaiseva tekijä. Lisäksi paristodirektiivissä on annettu esimerkkiluettelo niistä paristoista ja akuista, joita on pidettävä teollisuusparistoina tai -akkuina. Esimerkiksi kaikki sähköisissä liikkumisvälineissä käytettävät akut on luokiteltu lainsäädännössä teollisuusakuiksi, vaikka ne olisivat kooltaan pieniä ja vaikka niitä myytäisiin suoraan kuluttajille. Tuottajavastuuta valvova viranomainen on julkaissut oman luokitteluohjeensa.

Tulostettava A3 ohje akkujen ja paristojen luokitteluista, sekä paristojen ja akkujen tuottajayhteisöistä:

Recser Oy:n sisäinen luokittelu

Recser Oy on jakanut paristot ja akut vielä omiin alaluokkiinsa niiden koon perusteella. Käytännössä kaikkien kokonsa puolesta vaivatta käsin kannettavien ja/tai kuluttajille myytävien paristojen ja akkujen tuottajavastuun voi hoitaa kokonaan Recser Oy:n kautta käyttötarkoituksesta riippumatta.  

Isojen teollisuusakkujen osalta tuottajavastuun voi siirtää Recser Oy:lle osittain, mikä tarkoittaa sitä, että kauttamme voit hoitaa rekisteröitymisen tuottajaksi ja täyttää raportointivelvollisuudet viranomaiselle. Isojen teollisuusakkujen vastaanoton ja muun jätehuollon järjestäminen jää tuottajan vastuulle. 

Recser Oy:n kautta tuottajavastuun voi kokonaan hoitaa seuraavien paristojen ja akkujen osalta: 

 1. Kannettavat paristot ja akut
  Kannettava paristo tai akku on paristo, akku tai paristoyksikkö, joka on suljettu, jota voidaan kantaa käsin ja joka ei ole teollisuusparisto tai -akku, eikä ajoneuvoparisto tai -akku. (Paristoasetus 2 § 1 mom. 4 ak.). Esimerkkejä kannettavista paristoista ovat AA- ja AAA-paristot sekä matkapuhelimissa, kannettavissa tietokoneissa, leluissa, johdottomissa työkaluissa ja sähköhammasharjoissa ja partakoneissa käytettävät akut ja paristot.
 2. Kannettavat teollisuusparistot tai -akutKannettava teollisuusparisto tai -akku on paristoista ja akuista annetun asetuksen mukaan teollisuusparistoksi tai -akuksi määriteltävä paristo tai akku (Paristoasetus 2 § 1 mom. 7 ak.), joka on koonsa puolesta vaivatta käsin kannettavissa. Kannettaviin teollisuusparistoihin ja akkuihin kuuluu yksinomaan teollisuus- ja ammattikäyttöön suunniteltuja paristoja ja akkuja sekä myös kuluttajille myytävissä sähkötoimisissa ajoneuvoissa käytettäviä paristoja ja akkuja (pois lukien sähkömoottoripyörien ajovoima-akut).
  Esimerkkejä kannettavista teollisuusakuista ovat akut, joita käytetään sähköisissä liikkumisvälineis, kuten sähköpolkupyörissä, sähköpotkulaudoissa ja tasapainolaudoissa ja erilaisissa ammattikäytössä olevissa laitteissa mm. käsikäyttöisissä maksupäätteissä. Kannettavia teollisuusparistoja ja –akkuja ovat myös sähköllä toimivien ovien varaparistot ja erilaiset mittaus- ja instrumenttilaitteissa käytettävät paristot ja akut. 
 3. Kannettavat litiumajoneuvoparistot tai akut
  Kannettava litiumajoneuvoparisto tai -akku on paristoista ja akuista annetun asetuksen mukaan ajoneuvoparistoksi tai -akuksi määriteltävä litiumpohjainen paristo tai akku (Paristoasetus, 2 § 1 mom. 6 ak.), joka on suljettu, ja koonsa puolesta vaivatta käsin kannettavissa. Ajoneuvoparistoihin tai -akkuihin kuuluvat ajoneuvojen käynnistyksessä, valaistuksessa tai sytytyksessä käytettävät paristot tai akut. Kannettaviin litiumajoneuvoakkuihin eivät kuulu autoissa käytettävät litiumajoneuvoakut (litiumkäynnistysakut). Esimerkkejä kannettavista litiumajoneuvoakuista ovat mopojen, moottoripyörien, mönkijöiden, skoottereiden ja päältä ajettavien ruohonleikkureiden käynnistysakut.

Recser Oy:n kautta tuottajavastuun voi osittain hoitaa seuraavien paristojen ja akkujen osalta:

 1. Isot teollisuusakut
  Iso teollisuusparisto tai -akku on paristoista ja akuista annetun asetuksen mukaan teollisuusparistoksi tai -akuksi määriteltävä yksinomaan teollisuus- ja ammattikäyttöön suunniteltu paristo tai akku (Paristoasetus, 2 § 1 mom. 7 ak.), joka ei ole koonsa puolesta vaivatta käsin kannettavissa. Isoilla teollisuusparistoilla ja -akuilla ei tässä tarkoiteta sähkötoimisten ajoneuvojen, kuten sähkö -ja hybridiautojen tai sähkömoottoripyörien akkuja, missä akku on integroitu laitteeseen, eikä se ole tarkoitettu loppukäyttäjän itse irrotettavaksi missään vaiheessa. Esimerkkejä isoista teollisuusakuista ovat mm. sairaaloissa, lentoasemilla tai toimistoissa hätä- tai varavoimanlähteenä käytettävät paristot ja akut, junissa ja ilma-aluksissa käytettävät paristot ja akut, trukkiakut sekä merellä sijaitsevilla öljynporauslautoilla ja majakoissa käytettävät paristot ja akut. Lue lisää isoista teollisuusakuista täältä.

Seuraaville paristo- ja akkutyypeille on lisäksi omat tuottajayhteisönsä:

 1. Lyijypohjaiset ajoneuvoparistot ja akut
  Lyijypohjaisia ajoneuvoakkuja ovat ajoneuvojen käynnistyksessä, valaistuksessa ja sytytyksessä käytettävät akut. Teollisuusakkujen käyttökohteita ovat mm. tietoliikenne, UPS, hälytys- ja turvajärjestelmät, sähköverkot, rautatiet, uusiutuva energia, sairaanhoito, materiaalinkäsittely ja trukit. Lyijyakkujen tuottajayhteisö Akkukierrätys Pb Oy huolehtii tuottajien puolesta niiden kierrätyksestä.
 2. Sähköautojen ajovoima-akut
  Sähköautojen ajovoima-akuilla tarkoitetaan henkilö-, paketti-, kuorma- tai linja-autoissa käytettävää sähkö- tai hybridiauton liikuttamiseen tarvittavaa energiavarastoa. Ajovoima-akkuihin kuuluvat myös käyttövoima-akut, joilla tarkoitetaan autoissa käytettävää sähkö- tai hybridiauton apulaitteiden käyttämiseen tarvittavaa energiavarastoa. Suomen Autokierrätys Oy on hyväksytty sähköautojen ajovoima-akkujen tuottajayhteisöksi.  

Muiden paristojen ja akkujen tuottajavastuun voi hoitaa tekemällä itse hakemuksen tuottajarekisteriin tai perustamalla tuottajayhteisön yhdessä muiden tuottajien kanssa.