Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • sv
  • en

Tuottajavastuu lainsäädännössä

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2006/66/EY perustuen jätelaissa (646/2011) on määrätty, että tuottajan on järjestettävä Suomen markkinoille saattamiensa paristojen ja akkujen jätehuolto kustannuksellaan. Tuottajan vastuulle kuuluu myös sen markkinaosuuteen nähden kohtuulliseksi katsottava osuus muista vastaavista tuotteista eli ns. isännättömistä tuotteista.

Jätehuollon järjestämisestä säädetään tarkemmin paristoista ja akuista annetussa valtioneuvoston asetuksessa 520/2014. Sen mukaan tuottajien on huolehdittava, että paristojen ja akkujen erilliskeräysaste on vuosittain yli 45 %. Kerätyt paristot ja akut on kierrätettävä käyttäen parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Kotitalouksille ja muille käyttäjille on lisäksi annettava kattavasti tietoja paristojen ja akkujen ympäristövaikutuksista, erilliskeräyksen merkityksestä sekä käytettävissä olevista keräyspaikoista.

Kaikki tuottajat myös rekisteröidään joko tuottajayhteisön kautta tai suoraan viranomaisrekisteriin. Suoraan viranomaisrekisteriin rekisteröityville kannettavien paristojen ja akkujen tuottajille noutovelvollisuus jakelijoilta on raskas, joten helpoimmalla tuottajavastuun saa hoidettua olemassa olevan tuottajayhteisön kautta.

Kuka on tuottaja?

Tuottajalla tarkoitetaan Suomeen sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ammattimaisesti saattaa paristoja tai akkuja, mukaan lukien sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin tai ajoneuvoihin sisältyvät paristot ja akut, markkinoille Suomessa ensimmäistä kertaa myyntitavasta riippumatta (VnA 520/2014, 2 §).

Tuottajavastuuta valvovan viranomaisen tulkintamuistion mukaan tuottajavastuussa on suomalainen valmistaja tai maahantuoja sekä ulkomaisen toimijan Suomen sivuliike, joka valmistaa tai maahantuo paristoja ja akkuja Suomen markkinoille. Käytännössä tuottajavastuussa paristoista ja akuista Suomessa voivat olla siis vain sellaiset yritykset, joilla on suomalainen y-tunnus. Tulkintamuistio on luettavissa osoitteesta: www.ymparisto.fi/tuottajavastuu

Tunnistitko kuvauksesta yrityksesi?

Paristojen ja akkujen luokittelu

Tuottajavastuu koskee lähtökohtaisesti kaikkia paristoja ja akkuja, myös sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin, ajoneuvoihin tai muihin tuotteisiin sisältyviä paristoja ja akkuja. Ainoastaan erityisesti sotilaallisiin tarkoituksiin tai valtakunnan keskeisten turvallisuusetujen valvontaan liittyviin tuotteisiin sisältyvät paristot ja akut tai avaruuteen lähetettäviksi suunniteltuihin tuotteisiin sisältyvät paristot tai akut on jätetty tuottajavastuun ulkopuolelle.

Paristot ja akut on lainsäädännössä jaettu kolmeen luokkaan:

  1. Kannettaviin paristoihin ja akkuihin, joita ovat kaikki suljettavat, käsin kannettavat paristot ja akut, jotka eivät ole teollisuusparistoja tai -akkuja. Näistä huolehdimme me. Rekisteröidy tuottajaksi tästä.
  2. Teollisuusparistoihin ja -akkuihin, joita ovat yksinomaan teollisuus- tai ammattikäyttöön suunnitellut tai sähköajoneuvoissa käytettävät paristot ja akut. Muille kuin lyijypohjaisille teollisuusakuille ei ole Suomeen perustettu tuottajayhteisöä, joten yrityksen tulee hoitaa tuottajavastuunsa tekemällä hakemus Pirkanmaan ELY-keskuksen tuottajarekisteriin.
  3. Ajoneuvoparistot- ja akut, joita ovat ajoneuvojen käynnistyksessä, valaistuksessa ja sytytyksessä käytettävät paristot ja akut. Ajoneuvojen lyijyakkujen tuottajayhteisö Akkukierrätys Pb huolehtii tuottajien puolesta niiden kierrätyksestä.

Paristojen ja akkujen luokittelussa niiden pääasiallinen käyttötarkoitus on ratkaiseva tekijä. Lisäksi paristodirektiivissä on annettu esimerkkiluettelo niistä paristoista ja akuista, joita on pidettävä teollisuusparistoina tai -akkuina. Esimerkiksi kaikki sähköisissä liikkumisvälineissä käytettävät akut on luokiteltu lainsäädännössä teollisuusakuiksi, vaikka ne olisivat kooltaan pieniä ja vaikka niitä myytäisiin suoraan kuluttajille. Tuottajavastuuta valvova viranomainen on julkaissut oman luokitteluohjeensa.