Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
 • sv
 • en

Merkinnät ja muut tuotteita koskevat vaatimukset

Lainsäädännössä rajoitetaan ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä paristoissa ja akuissa sekä edellytetään paristojen ja akkujen ympäristömyötäistä suunnittelua ja tiettyjä merkintöjä.

Paristoja ja akkuja koskevan tuottajavastuulainsäädännön tavoitteena on edistää kiertotaloutta ja minimoida paristojen ja akkujen kielteiset ympäristövaikutukset. Tämän toteuttamiseksi lainsäädännössä edellytetään valmistajan lisäksi myös tuottajan huolehtivan siitä, että paristojen ja akkujen suunnittelussa ja valmistuksessa jatkuvasti pyritään parantamaan niiden koko elinkaaren aikaisia ominaisuuksia ympäristönsuojelun kannalta. Lisäksi vaarallisten aineiden käyttöä on mahdollisuuksien mukaan vähennettävä.

Tuottajien ja jakelijoiden tulee myös mahdollisuuksien mukaan varmistua siitä, että maahantuotava tuote täyttää asetetut vaatimukset:

 1. Tuotetta ei pakata enempää kuin on tarpeen.
 2. Tuote on resurssitehokas ja sekä elinkaareltaan että käyttöiältään kestävä, korjattava, päivitettävä ja uudelleenkäytettävä. Tuotteesta ja sen käytöstä syntyy niin vähän jätettä kuin mahdollista ja syntyvä jäte voidaan kierrättää.
 3. Tuote ei ole käytöstä jätteeksi päätyessään vaarallinen tai haitallinen ympäristölle eikä se roskaa ympäristöä tai vaikeuta jätehuollon järjestämistä.
 4. Tuote, joka sisältää kriittisiä raaka-aineita (antimoni, koboltti, germanium, litium, magnesium, raakafosfaatti, fosfori, skandium, tantaali ja volframi) on oltava mahdollisuuksien mukaan uudelleenkäytettävä ja jätteenä kierrätettävä.

Elohopean ja kadmiumin käyttöä koskevat rajoitukset

Lainsäädännössä on kielletty sellaisten paristojen ja akkujen markkinoille saattaminen, joissa on:

 1. yli 0,0005 painoprosenttia (p-%) elohopeaa
 2. yli 0,002 painoprosenttia (p-%) kadmiumia

Kadmiumin käyttöä ei ole rajoitettu hätä- ja hälytysjärjestelmissä eikä lääkinnällisissä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa käytettävissä paristoissa ja akuissa.

Paristojen ja akkujen merkinnät, käyttöohjeet ja varaosat

Tuottajien ja jakelijoiden tulee mahdollisuuksien mukaan varmistua siitä, että maahantuotava tuote merkitään, siitä tiedotetaan ja annetaan tietoja seuraavanlaisesti:

 1. Tuotteessa on oltava sen ominaisuuksia selventävät ja helpottavat merkinnät lajittelusta, uudelleenkäytöstä sekä jätehuollon että tuottajavastuun kohdentamista varten tai siihen on liitetty tiedot näistä seikoista.
 2. Tuotteen käyttäjiä tulee tiedottaa tuotteeseen tehdyistä merkinnöistä ja niiden merkityksestä sekä lajittelusta, uudelleenkäytöstä ja jätehuollon järjestelyistä.
 3. Tuotteen tai sen osien purkamisesta, uudelleenkäytöstä ja kierrätyksestä sekä mahdollisten vaarallisten aineiden ja osien sijainnista tulee antaa tarpeelliset tiedot jätehuollon toimijoille.
 4. Tuotteelle on saatavilla käyttöohje, varaosia, teknisiä tietoja tai muita mahdollisia välineitä, kuten laitteita tai ohjelmistoja, jotka varmistavat tuotteen laadukkaan korjauksen ja turvallisen uudelleenkäytön.

Paristoja ja akkuja markkinoille saattavien tuottajien tehtävä on huolehtia, että paristoissa ja akuissa on tarvittavat merkinnät. Lainsäädäntö edellyttää kolmenlaisia merkintöjä:

 1. Kaikissa paristoissa ja akuissa on oltava erilliskeräystä osoittava merkintä:

 

Erilliskeräysmerkinnän on peitettävä vähintään 3 prosenttia pariston tai akun laajimmasta sivusta. Nappiparistojen osalta merkintä saa olla pakkauksessa.

 1. Jos paristoissa tai akuissa on yli 0,0005 prosenttia elohopeaa, yli 0,002 prosenttia kadmiumia tai yli 0,004 prosenttia lyijyä, on erilliskeräystunnuksen alle lisättävä kyseisen metallin kemiallinen tunnus: Hg, Cd tai Pb. Raskasmetallisisältöä ilmaisevan merkinnän on oltava kooltaan vähintään neljäsosa erilliskeräysmerkinnän koosta.
 2. Ladattavissa akuissa on oltava niiden tehoa koskeva merkintä. Teho merkitään akkuun milliampeeritunteina (mAh) tai ampeeritunteina (Ah). Merkitsemisen tapa riippuu akun koosta ja mallista. Ainoastaan akut, joita käyttäjän ei ole turvallisuuteen tai suorituskykyyn liittyvistä syistä tarkoitus poistaa laitteesta, on vapautettu tehomerkintävaatimuksesta.

Katso lisätietoja merkintävaatimuksista TUKES:in sivulta.

Paristot ja akut oltava helposti irrotettavissa laitteesta

Lainsäädäntö edellyttää, että paristo- ja akkukäyttöiset laitteet on suunniteltava sellaisiksi, että pariston tai akun voi helposti irrottaa. Vaatimuksella pyritään paitsi varmistamaan paristojen ja akkujen tehokas kierrätys, myös pidentämään laitteiden käyttöikää. Erityisesti paristot ja akut, joilla on laitetta lyhyempi käyttöikä, tulisi olla helposti irrotettavissa jo tuotteen käytön aikana.

Jotta irrottaminen onnistuisi viimeistään poistettaessa laite käytöstä, on laitteisiin liitettävä irrottamista koskevat ohjeet. Ohjeiden on oltava sellaisia, että niiden avulla vähintään valmistajasta riippumaton pätevä ammattilainen voi irrottaa laitteen sisältämän pariston tai akun turvallisesti. Pätevällä ammattilaisella tarkoitetaan tässä esimerkiksi elektroniikan korjaus-/huoltoliikettä tai käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden esikäsittelijää.

Irrottamista koskeva vaatimus ei koske sellaisia laitteita, joissa turvallisuuteen tai suorituskykyyn liittyvät syyt taikka lääketieteelliset tai tietoturvallisuussyyt edellyttävät jatkuvaa virransyöttöä ja kiinteää kytkentää laitteen ja pariston tai akun välillä. Markkinoille saattajan on varmistuttava siitä, että sen maahantuoma tuote täyttää edellä asetetut vaatimukset.