Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
 • fi
 • en

Märkningar och andra krav som gäller produkterna

Användning av miljöfarliga ämnen i batterier och ackumulatorer begränsas i lagstiftningen. Dessutom förutsätts krav i den gällande miljövänlig planering av batterier och ackumulatorer samt märkningar som ska finnas på dem.

Målet med lagstiftningen om producentansvar gällande batterier och ackumulatorer är att minimera deras negativa miljöeffekter. Därför har man i lagstiftningen listat ett antal krav som ställs på tillverkaren av produkten med vilka man strävar efter att minska mängden avfall och förhindra faror och skador som avfallet orsakar hälsan och miljön. En del av skyldigheterna gäller även distributören, det vill säga producenten, som måste säkerställa att den importerade produkten uppfyller de krav som ställs:

 1. Produkten ska inte förpackas mer än nödvändigt.
 2. Produkten är hållbara, reparerbar och återanvändningsbar. Produkten och användningen av den ger upphov till så lite avfall som möjligt och avfallet som uppstår kan återvinnas.
 3. Produkten är inte miljöfarlig eller -skadlig efter att den tagits ur bruk och förorenar heller inte miljön eller försvårar ordnandet av avfallshanteringen.
 4. Vid planering och tillverkning av batterier och ackumulatorer förbättras egenskaperna ur miljösynpunkt efter möjligast mån kontinuerligt under hela deras livscykel.

Begränsningar för användning av kvicksilver och kadmium

I lagstiftningen har man förbjudit utsläpp på marknaden av sådana batterier och ackumulatorer som innehåller:

 1. mer än 0,0005 viktprocent (v-%) kvicksilver
 2. mer än 0,002 viktprocent (v-%) kadmium

Användningen av kadmium är inte begränsad gällande batterier och ackumulatorer som används i nöd- och larmsystem och inte heller i medicinska el- och elektronikapparater.

Märkningar på batterier och ackumulatorer

Producenterna som släpper batterier och ackumulatorer på marknaden har till uppgift att ombesörja att de innehåller nödvändiga märkningar. Lagstiftningen förutsätter tre olika märkningar:

 1.    Samtliga batterier och ackumulatorer måste vara märkta med symbolen för separat insamling:

 

Symbolen för separat insamling måste täcka minst tre procent av batteriets eller ackumulatorns bredaste sida. Vad gäller knappceller ska symbolen finnas på förpackningen.

 

 1.    Om batterierna eller ackumulatorerna innehåller mer än 0,0005 procent kvicksilver, mer än 0,002 procent kadmium eller mer än 0,004 procent bly, måste man under symbolen för separat insamling lägga till den ifrågavarande metallens kemiska beteckning: Hg, Cd eller Pb. Märkningen som uppger tungmetallhalten måste till sin storlek vara minst en fjärdedel av storleken på symbolen för separat insamling.
 2.    Laddningsbara batterier måste ha en märkning som uppger deras effekt. Effekten märks på ackumulatorn i milliamperetimmar (mAh) eller amperetimmar (Ah). Sättet att märka detta beror på ackumulatorns storlek och modell. Endast sådana ackumulatorer som användaren av säkerhets- eller prestandaskäl inte får avlägsna från apparaten är befriade från kravet på effektmärkning.

Mer information om märkningskraven finns på säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) webbplats.

Batterier och ackumulatorer ska vara lätta att avlägsna från apparaten

Lagen förutsätter att batteri- och ackumulatordrivna apparater ska vara utformade så att batteriet eller ackumulatorn ska vara lätt att ta loss. Med kravet strävar man efter att säkerställa effektiv återvinning av batterier och ackumulatorer samt att förlänga apparaternas livslängd. Särskilt batterier och ackumulatorer med kortare livslängd än apparaten ska vara lätta att ta loss redan då produkten används.

För att borttagandet ska kunna ske senast då apparaten tas ur bruk, måste anvisningar om borttagandet medfölja apparaten. Anvisningarna vara utformade så att åtminstone en av tillverkaren oberoende behörig yrkeskunnig ska kunna ta bort batteriet eller ackumulatorn från apparaten på ett tryggt sätt. Med behörig yrkeskunnig avses här till exempel en reparations-/servicebutik inom elektronik eller en förbehandlare av el- och elektronikapparater som tagits ur bruk.

Kravet som gäller borttagningen gäller inte sådana apparater som av säkerhets- eller prestandaskäl eller av medicinska eller datasäkerhetsskäl kräver kontinuerlig strömmatning och fast anslutning mellan apparaten och batteriet eller ackumulatorn. Utsläpparen på marknaden måste säkerställa att produkten som den importerat uppfyller ovan nämnda krav.

Producenten ska även se till att aktörerna inom avfallshantering har nödvändiga kunskaper om återbruk, demontering och återvinning av batterier och ackumulatorer samt var farliga ämnen finns i produkten.