Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en

Information om återvinning av batterier och ackumulatorer (2020)

Recser Oy samlar årligen in information om såväl återvunna batterier och ackumulatorer som dem som släppts ut på marknaden, och skickar uppgifterna till tillsynsmyndigheten för producentansvaret, NTM-centralen i Birkaland.

Antalet batterier och ackumulatorer som Paristokierrätys samlade in ökade med 5 procent år 2020

År 2020 samlade Paristokierrätys (Batteriåtervinningen) genom separata insamlingar in över 1 700 000 kg mer portabla batterier och ackumulatorer än någonsin tidigare. Ökningen i förhållande till insamlingsvolymerna föregående år var 5 procent. Per invånare var mängden insamlade portabla batterier och ackumulatorer i fjol 315 gram, det vill säga lite mer än en stor godispåse. Omvandlad till AA-batterier var mängden insamlade batterier per invånare 14.

Konsumenterna har vant sig vid att lämna in uttjänta batterier och ackumulatorer till någon av affärernas fler än 10 000 insamlingsplatser – i dagsläget tas över hälften av alla separat insamlade batterier och ackumulatorer emot i affärer. Utöver affärerna hämtar Paristokierrätys upp batterier och ackumulatorer direkt från tusentals verksamhetsställen inom den privata och offentliga sektorn där batteri- och ackumulatoravfall uppstår inom verksamheten.

Insamlingsvolymerna innebär att lagstiftningens krav på en insamlingsgrad på 45 procent överskreds. Insamlingsgraden beräknas utifrån de batterier och ackumulatorer som släppts ut på marknaden under de tre föregående åren. Det betyder alltså inte att de resterande 55 procenten skulle ha kasserats som blandavfall, utan de flesta är sannolikt fortfarande i bruk eller har exporterats, exempelvis för återanvändning inuti anordningar.

Av de batterier och ackumulatorer som släpptes ut på marknaden under 2020 var redan 30 procent laddningsbara med en livslängd på mellan 3 och 10 år. Varje år skickas dessutom betydande volymer batteridrivna apparater till länder utanför Finland för återanvändning, och de upptas alltså aldrig i Finlands retursystem eller statistik. 1) Under 2020 lämnades fortsättningsvis mycket lite, under 5 ton, stora litiumbatterier, som används i till exempel elcyklar och elmopeder, in i det officiella insamlingssystemet. Man förväntar sig dock att en ökande mängd sådana kommer att tas ur bruk under de kommande åren, och därför fick de egna officiella regionala insamlingsplatser våren 2020.

De flitigaste återvinnarna återigen i Nyslott och Forssa

De regionala statistikuppgifterna visar att flest batterier och ackumulatorer liksom tidigare år lämnades in i Nyslottsregionen och i Forssa.I båda områdena var insamlingsvolymen per invånare 530 gram. Även i bland annat områdena kring Kajana, Ylivieska och Tavastehus lämnade man flitigt in batterier och ackumulatorer.

Den regionala statistiken är endast riktgivande när det gäller hur aktivt invånarna lämnar in batterier och ackumulatorer, eftersom siffrorna inkluderar alla batteri- och ackumulatormängder som avhämtats i de aktuella städernas postnummerområden. På flera av orterna ovan finns anläggningar som demonterar elektriska och elektroniska anordningar och som levererar stora partier batterier och ackumulatorer som avlägsnats ur anordningarna till Paristokierrätys.

Regionala insamlingsmängder av batterier 2020, g/invånare och AA-batterier/invånare

*De två första siffrorna i områdets postnummer

Flest engångsbatterier samlades in och återvanns

De använda batterier och ackumulatorer som lämnas in till Paristokierrätys fortsätter sin resa från insamlingspunkterna till Akkuser Oy:s återvinningsanläggning i Nivala, där de först sorteras i olika fraktioner. Nästan 90 procent av de batterier och ackumulatorer som levererades till Akkuser Oy år 2020 var alkaliska engångsbatterier eller motsvarande.

De alkaliska batterierna krossas på Akkuser Oy:s anläggning, varefter det magnetiska järnet (mindre än 25 procent) utvinns ur krosset. Det magnetiska järnet förädlas i Finland till returråvara för användning i bland annat byggmaterial, bilar och verktyg. Den kvarvarande så kallade svarta massan förflyttas i det här skedet till zinksmältverket, där zinken som massan innehåller (cirka 25 procent) kan återvinnas för användning inom bland annat bygg-, bil- och läkemedelsindustrin. Mängden återvunnen zink var cirka 260 000 kilo, och totalt 315 000 kilo järn kunde återvinnas under 2020.

År 2020 skickades även en liten mängd svart massa till det finländska företaget Tracegrow Oy, som utvecklar gödselprodukter. I framtiden är det möjligt att man kan tillverka gödselmedel av alla alkaliska batterier som samlats in i Finland, eftersom Tracegrow Oy i sin process kan utvinna förutom zink även mangan ur den svarta massan.

Fortfarande små mängder litiumbatterier som lämnas in i insamlingssystemet

Litiumbatterier, som under de senaste åren har blivit allt vanligare i olika apparater, lämnas fortfarande sällan in i insamlingssystemet. Detta förklaras delvis av deras långa livslängd. Delvis är orsaken att en del av dem används på nytt i elektriska och elektroniska anordningar utanför Finland och därför aldrig återvinns i Finland.

Litiumackumulatorer på väg till krossprocessen och mot ett nytt liv inom elektronikindustrin.

Kobolthaltiga litiumjon- eller litiumpolymerbatterier som används i huvudsak i mobiltelefoner och bärbara datorer behandlades i Finland i en krossningsprocess i två steg på Akkuser Oy:s återvinningsanläggning. I processen innehåller fraktionerna som separeras bland annat 25–30 procent kobolt och 15–20 procent koppar, vilka skickades vidare till finländska aktörer för fortsatt bearbetning för att kunna återanvändas som råvara inom industrin. Ur de batterier som samlades in under 2020 kunde cirka 9 000 kilo kobolt och 5 000 kilo koppar återvinnas.

I förhållande till de mängder som släpps ut på marknaden återvanns förhållandevis flest nickelkadmiumackumulatorer, som tidigare var vanliga i elektriska handverktyg. I dag släpps de ut på marknaden i begränsade mängder, och i de flesta elektriska handverktyg används antingen nickelmetallhydrid- eller litiumjonbatterier. De insamlade nickel-kadmiumackumulatorerna har deponerats i väntan på leverans till behandlingsanläggningar.

Egen återvinningsprocess utvecklas för litiumbatterier med låg kobolthalt

De nickelmetallhydridbatterier som lämnats in krossades på Akkuser Oy:s anläggning, och krosset skickades till finländska aktörer för vidare bearbetning för att kunna återanvändas som råvara inom industrin. De viktigaste ämnena som utvinns ur nickelmetallhydridbatterier är nickel och kobolt, som batterierna innehåller totalt cirka 35 procent av. Ur de batterier som samlades in under 2020 kunde cirka 19 000 kilo nickel återvinnas.

För koboltfria litiumbatterier eller litiumbatterier med låg kobolthalt som används i till exempel verktyg och eldrivna färdmedel utvecklas som bäst en egen process i Finland. De innehåller beroende på batteritypen bland annat koppar, nickel, mangan, aluminium och järn.

De uppnådda återvinningsgraderna var cirka 90 procent för blybatterier samt för övriga batterier och ackumulatorer totalt minst 50 procent som lagen kräver.

Läs mer om hur olika batterier och ackumulatorer kan återvinnas: https://www.paristokierratys.fi/sv/atervinning/atervinningsprocessen/

Statistik över producentansvaret i Finland och Europa

Tillsynsmyndigheten för producentansvaret är NTM-centralen i Birkaland, som årligen sammanställer riksomfattande statistik över producentansvaret och lämnar in den till Europeiska kommissionen.

Den nationella statistiken över bland annat insamlingsvolymerna för batterier och ackumulatorer sedan 2010 finns här: www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Jatetilastot/Tuottajavastuun_tilastot

Europeiska kommissionens statistik över batterier och ackumulatorer som släppts ut på marknaden respektive återvunnits finns på:
ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/env_waspb

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Waste_statistics_-_recycling_of_batteries_and_accumulators&stable=0