Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en
Nipa-litiumparisto napojen teippauksessa

Varför måste min navel tejpas?

Var kan förbrukade batterier och ackumulatorer lämnas in?

Batterier och små ackumulatorer kan man lämna in avgiftsfritt och utan att vara tvungen att köpa nya till alla butiker och kiosker som säljer dem. Lämna med andra ord in dem där du köpte dem.

Återvinningen av större ackumulatorer, till exempel de som finns i elcyklar eller hoverboard-brädor, sköts via importören. Återvinningsplatserna för fordonsackumulatorer hittar du här: www.kierrätys.info

Hurdana batterier kan jag återvinna i butikerna?

Till butikernas insamlingsplatser kan du lämna in alla bärbara och förslutna ackumulatorer som används i bland annat elektronik, elhandverktyg, leksaker och små hushållsmaskiner. Till butikernas insamlingsplatser kan man inte lämna in ackumulatorer som används i eldrivna fortskaffningsmedel, såsom elcyklar och hoverboard-brädor. Återvinningsplatserna för fordonsackumulatorer hittar du här: kierrätys.info

Olika batterier och små ackumulatorer.

Hur ska batterier och ackumulatorer förpackas inför återvinningen?

För att undvika brandrisken ska polerna i särskilt litiumbatterier och -ackumulatorer samt alla batterier och ackumulatorer som innehåller laddning tejpas genast då de tas bort från apparaten eller tas ur bruk. Litiumbatterier och -ackumulatorer känner du igenom på märkningen Li.

Kom även ihåg att förvara alla batterier och ackumulatorer utom räckhåll för barn och husdjur. Särskilt små knappceller kan orsaka risk för kvävning och skador om de sväljs!

Litiumbatterier.

Varför ska man tejpa batteripolerna?

Batterier och ackumulatorer som tagits ur bruk innehåller vanligtvis en del elektrisk laddning. När de kommer åt varandra kan de kortslutas, vilket kan leda till brand. Brandrisken är lätt att minska genom att tejpa över batteriets eller ackumulatorns poler genast då de tas ur apparaten. Särskilt litiumbatterier och -ackumulatorer är känsliga och reagerar med andra batterier och metallföremål, och därför är det bra att tejpa polerna på alla batterier och ackumulatorer.

Vilken typ av tejp är lämplig för tejpning av batteripolerna?

Vanlig tejp eller maskeringstejp räcker för att tejpa batterier och ackumulatorer. Det bästa tejp är ett som håller sig bra på plats. Det viktigaste är att de batteripolerna är täckta och inte kommer i kontakt med varandra. Alternativt kan batterierna och ackumulatorerna förpackas individuellt i plastfolie, eller placeras individuellt i små plastpåsar.

Batteriet läcker. Vad ska jag göra?

Förpacka läckande batterier och ackumulatorer i en plastpåse och undvik hudirritationer genom att skölja hud som kommit i kontakt med den läckta vätskan med riklig mängder vatten.

Lägg läckande batterier i en påse.

Jag hittar inte insamlingsplatsen i butiken. Vad ska jag göra?

Be personalen om hjälp. I vissa butiker och kiosker kan lådan inte placeras tryggt i kundutrymmen, varför batterierna och ackumulatorerna tas emot till exempel i kassan.

Varför kan jag inte kasta batterier och små ackumulatorer i blandavfall?

I blandavfall utgör batterier och ackumulatorer en brandrisk. Dessutom återvinns då inte de råämnen som de innehåller. När batterier och ackumulatorer lämnas till återvinningsplatserna, kan cirka hälften av de råämnen som de innehåller återvinnas som material. Avfallsverkens processer för bränning är heller inte utformade för metallhaltigt avfall.

Vi använder mycket batterier på min arbetsplats. Var ska vi lämna in dem?

Små mängder kan man lämna in till butikernas insamlingsplatser. För större mängder kan man vid behov beställa en egen transportlåda här. För mycket stora mängder (mer än 700 kg per år) finns det egna transportmedel, mer information om det får man på adressen info(a)recser.fi.

Vad händer med batterierna och ackumulatorerna som lämnas in till insamlingsplatserna?

Alla batterier och ackumulatorer som lämnas in till insamlingsplatserna transporteras till Akkuser Oy:s återvinningsanläggning i Nivala. Där sorteras de först in i olika fraktioner, eftersom olika batteri- och ackumulatortyper kräver olika typer av hantering. Från Akkuser fortsätter de olika fraktionerna och materialen sin resa till samarbetsparterna. Till exempel krossas litiumackumulatorer som finns i mobiltelefoner och bärbara datorer på Akkuser, varefter materialen som de innehåller kan separeras mekaniskt. Ett råämne som litiumackumulatorer innehåller är kobolt, som förädlas från råmaterialet till ren kobolt på Freeport Cobolt i Karleby. Sammanlagt mer än 50 procent av råvarorna i batterier och ackumulatorer kan återbrukas. Läs mer om återvinning av batterier och ackumulatorer här.

Jag får inte loss batteriet från apparaten. Kan jag lämna in apparaten som den är och i så fall var?

Du kan lämna in apparaten inklusive batteriet till insamlingen för el- och elektronikapparater (EE-apparat), mer information hittar du på www.serkierratys.fi/sv. Batteriet tas bort från apparaten på en förbehandlingsanläggning för EE-apparater, varifrån det fortsätter sin resa till hanteringen av batterier och ackumulatorer.

För butiker

Jag säljer batterier och ackumulatorer. Måste jag ta emot förbrukade batterier och ackumulatorer på mitt försäljningsställe?

Ja, det måste du. Enligt avfallslagen måste alla försäljningsställen som säljer batterier och ackumulatorer avgiftsfritt och utan tvång att köpa en ny produkt ta emot förbrukade sådana från slutanvändare.

Vad bör insamlingsplatsen för batterier och ackumulatorer vara belägen?

Placera batterilådan på en övervakad och torr plats med rumstemperatur i närheten av lämplig släckningsutrustning samt brand- och/eller rökvarnarsystem.

Hurdana säkerhetsfrågor bör uppmärksammas vid insamlingsplatsen?

Utöver att insamlingslådan ska placeras korrekt, ska du även komma ihåg följande anvisningar:

    • Sätt upp inlämningsanvisningarna synligt och se till att de finns tillgängliga.
    • Placera en tejprulle intill insamlingslådan, så att inlämnaren kan tejpa polerna på batterierna och ackumulatorerna.
    • Kontrollera regelbundet att insamlingslådan inte innehåller föremål som inte hör dit eller skräp och framför allt att litiumbatteriernas och -ackumulatorernas poler är tejpade för att förhindra kortslutning.

Jag skulle vilja ha mer information eller material till stöd för batteriåtervinning. Hur gör jag?

Färdigt anvisningsmaterial för såväl personal vid insamlingsplatsen som inlämnare hittar du här. Vi tar väldigt gärna emot utvecklingsförslag och andra frågor gällande dem: info(a)recser.fi.

Ska ett batteri som returneras rymmas in genom luckan i kartonglådan?

Luckan på kartonglådan har planerats så att ackumulatorer och batterier av ungefär rätt storlek ryms in genom luckan. Lite större ackumulatorer kan också sättas i batterilådan, men litiumackumulatorer som väger mer än 0,5 kg kräver mer hållbara transportförpackningar.

Många verktygsackumulatorer är numera litiumackumulatorer, som avvikande från andra typer av ackumulatorer till och med kan självantända till följd av den så kallade värmeutsläppseffekten. Bland annat fysiska skador och yttre kortslutningar föranleder värmeutsläpp.

Brandrisken anknyter till litiumjonackumulatorers höga energitäthet och elektrolyten som lätt antänds. Ackumulatorer blir heller aldrig helt tomma, utan energi återstår i ackumulatorn även om den till synes är tom eller inte fungerar. Litiumackumulatorer över 0,5 kg ska transporteras i Recser Oy:s röda TFÄ-godkända batteritunnor.

Det skulle vara bra om man kunde beställa fler tomma lådor än man returnerar.

Ja. I samband med en full avhämtning kan man beställa fler tomma lådor än den mängd lådor som avhämtas hos er. Kom ihåg att nämna ert önskemål till kundrådgivaren om att få fler lådor i stället, ifall ni gör beställningen per telefon.

Vi har samlat ett par plasthinkar med batterier och ackumulatorer i min butik. Hur lämnar jag dem vidare för återvinning?

Batterier och ackumulatorer omfattas av transportlagstiftning fällande farliga ämnen, varför de endast får transporteras i transportförpackningar som uppfyller kraven i lagen och som har lagenliga märkningar. Du kan avgiftsfritt beställa transportlådor och avhämtning av dem från Recser Oy. Se mer information här.

Är det möjligt att köpa ett metallställ till batterilådan?

En metallställning under batterilådan är en bra anskaffning till insamlingsplatsen. Ett sådant alternativ finns på vår webbplats: www.paristokierratys.fi/kerayspisteille/taydentaviakeraysvalineita/

Varför sker avhämtningen inom sju dagar efter beställningen?

Orsaken till sju vardagars responstid är att minimera miljöverkningarna. Vi optimerar rutterna och utför gemensamma avhämtningar eller returlogistik för att minska miljöverkningarna av batteri- och ackumulatortransporter. Ju mindre koldioxidavtryck som uppsamlingen orsakar, desto större är det positiva koldioxidavtrycket av batteri- och ackumulatormaterialåtervinning.

Finns det någon ”åldersgräns” för när en halvfull låda borde skickas iväg?

Ja, det finns det. Vi rekommenderar att en låda inte förvaras längre än ett år. Särskilt alkalibatterier börjar läcka när de blir gamla, och för lång lagring är inte bra för andra ackumulatorer och batterier heller. Om det endast samlas små mängder batterier och ackumulatorer kan lådan även tömmas på en större insamlingsplats i närheten. Insamlingsplatser hittar ni bland annat här: www.kierratys.info/.

Kostar transportlådan eller avhämtningen av dem någonting för insamlingsplatsen?

Batterier och ackumulatorer omfattas av lagstiftning gällande producentansvar, vilket innebär att importören av dem på egen bekostnad ombesörjer avhämtningen av de batterier och ackumulatorer som distributörer och andra verksamhetsställen har samlat in. Vi debiterar inte heller någon avgift för de transportlådor som vi levererar för förpackning.

I praktiken överför producenten de kostnader som ordnandet av avfallshanteringen ger upphov till alltid till slutanvändaren inbakat i priset för batteriet eller ackumulatorn. Slutanvändaren har rätt att lämna in en förbrukad produkt lätt och avgiftsfritt till organiserad återvinning.

Varför ska alla batterier och ackumulatorer förpackas ordentligt?

Detta beror på att ackumulatorer och batterier klassificeras som farligt avfall. För transporten ska farligt avfall markeras med separata transportmärkningar och förpackas rätt. Recser Oy:s transportlådor och -tunnor uppfyller de krav som TFÄ-lagstiftningen ställer angående egenskaper och märkningar.

Vad ska man göra om leveransen är mycket långsam eller aldrig når fram?

Om ni inte får någon information om en transportlåda, som ni beställt separat, inom en vecka från beställningen ber vi att ni kontaktar oss så snart som möjligt för att reda ut saken kuljetukset(a)recser.fi.

Måste jag se till att alla returnerade batterier och ackumulatorer är tejpade?

Det är bra att kontrollera alla batterier som returneras, men vi förstår att detta i praktiken är omöjligt. Vi rekommenderar därför att kunderna informeras om vikten av att tejpa batterierna, samt att erbjuda möjlighet att tejpa batterierna i samband med insamlingsplatsen.

Det är ändå bättre att returnera batterierna i en plastpåse än helt utan skydd. Även en plastpåse skyddar lite i den stora batterimängden, så att risken för kortslutning minskar.

Vi rekommenderar ändå inte att man returnerar batterier i en glasburk eller någon annan förpackning. En glasbehållare kan orsaka en farosituation för arbetstagaren vid sorteringsstället, när batterierna töms ut för sortering och arbetstagaren inte känner till att det finns glas med batterierna. Som undantag till detta får små batterier från hörapparater returneras i sin ursprungliga förpackning i insamlingsbehållaren, eftersom förpackningens form i sig förhindrar att batterierna kommer i kontakt med varandra.

För producenten

Vad innebär producentansvar?

Producentansvar innebär importörernas och tillverkarnas skyldighet att på egen bekostnad ordna avfallshantering av de produkter man har släppt på marknaden då de tas ur bruk. Ordnande av endast den egna avfallshanteringen eller insamlingen av produkter räcker inte, eftersom producenter av batterier och ackumulatorer måste delta i avhämtningen av batterier och ackumulatorer som distributörerna har samlat in i hela Finland. Alla producenter registreras också antingen via producentföreningen eller direkt i myndighetsregistret.

Vilka produktgrupper gäller producentansvaret?

Vilka produktgrupper gäller producentansvaret?
Producentansvar gäller förpackningar, papper, däck, fordon, batterier och ackumulatorer samt elapparater. Producentansvaret åligger dessa produkters importörer och tillverkare. För förpackningarnas del åligger producentansvaret förpackarna och importörerna av de förpackade produkterna. Mer information om producentansvar för olika branscher hittar du här: www.ely-keskus.fi

Vad är bärbara batterier och ackumulatorer?

I lagen klassificeras som bärbara batterier och ackumulatorer sådana batterier och små ackumulatorer som kan bäras i händerna och som är förslutna, och som inte är industriackumulatorer eller fordonsackumulatorer. Vanligtvis används dessa i bland annat armbandsur, leksaker, ficklampor, bärbara spelare, mobiltelefoner, kameror, datorer och bärbara elhandverktyg, såsom borrmaskiner. Det huvudsakliga användningssyftet är avgörande och inte så mycket storleken på batteriet eller ackumulatorn. Till exempel klassificeras ackumulatorer i elcyklar och andra eldrivna fortskaffningsmedel som industriackumulatorer trots att de inte är särskilt stora.

Olika batterier och små ackumulatorer.

Vad är industribatterier och -ackumulatorer?

Som industribatterier och -ackumulatorer klassificeras batterier och ackumulatorer som endast är för industribruk eller användning i eldrivna fortskaffningsmedel. Exempel på dessa är bland annat batterier och ackumulatorer som används i solpaneler, mätanordningar i professionellt bruk, nöd- och reservströmkällor, elcyklar, hoverboard-brädor, betalterminaler, tåg och luftfartyg. Läs mer och registrera här.

Gäller producentansvaret även batterier och ackumulatorer som släpps på marknaden inuti apparater?

Ja, det gäller batterier och ackumulatorer i såväl fordon som el- och elektronikapparater som släpps på marknaden..

Gäller producentansvaret även företagsprodukter?

Ja. Batteriernas och ackumulatorernas säljkanal har ingen betydelse, vilket innebär att producentansvaret gäller alla batterier och ackumulatorer.n.

Hur vet jag om producentansvaret för batterier och ackumulatorer gäller mitt företag?

Producentansvar för batterier och ackumulatorer har sådana fysiska och juridiska personer som är etablerad i Finland och som oavsett försäljningsmetod yrkesmässigt för första gången släpper ut batterier eller ackumulatorer på marknaden i Finland, inklusive batterier och ackumulatorer som ingår i elektriska och elektroniska produkter eller fordon. (Avfallslag 48 §).

Mitt företag planerar att börja importera batterier och ackumulatorer. Hur ombesörjer vi producentansvaret?

Producenter av batterier och ackumulatorer kan enkelt sköta registreringen och andra producentansvarsskyldigheter via Recser Oy, som grundats av batteri- och ackumulatorproducenter och som godkänts som producentförening för batterier och ackumulatorer. Recser Oy sköter även Paristokierrätys. Läs mer om överföring av producentansvar här.

Vad är en producentförening?

I enlighet med avfallslagen kan producenter inom vissa branscher grunda en producentförening som ombesörjer producentansvarsskyldigheterna. När producentansvaret överförs till producentföreningen, återstår det för producenten att berätta för kunderna att man har skött sitt producentansvar på ett ansvarsfullt sätt och att tillhandahålla producentföreningen information om produktmängderna som man har släppt på marknaden i enlighet med en överenskommen tidtabell. Producenten ska även säkerställa att de batterier och ackumulatorer som man släpper på marknaden har erforderliga märkningar och anvisningar om hur man tar loss batteriet eller ackumulatorn.

Vilka avgifter genererar överföringen av producentansvaret till producentföreningen?

I samband med registreringen debiteras varje producent en engångsregistreringsavgift. Till denna avgift tillkommer återvinningsavgifterna, som bestäms i enlighet med mängderna som man släppt på marknaden. Återvinningsavgifterna varierar efter batteriets eller ackumulatorns återvinningsbarhet. En aktuell prislista över återvinningsavgifterna fås via producenttjänster: e-post: info(a)recser.fi, tfn: +358 10 249 1717.

Ju fler producenter som deltar i fördelningen av kostnaderna, desto lägre blir avgifterna. Därför är det viktigt att inte en enda producent låter andra betala sina avfallshanteringsavgifter.

Varför lönar det sig att överföra producentansvaret till producentföreningen?

För batteriers och ackumulatorers del innebär ordnande av avfallshantering i praktiken avhämtning av dem från alla de butikers verksamhetsställen som säljer batterier och ackumulatorer och andra insamlingsplatser i Finland samt den därefter följande hanteringen, vars syfte är att återvinna materialen. I praktiken är producentansvaret enklast att sköta genom att ansluta sig till en producentförening, som ser till att producenternas skyldigheter ombesörjs i hela Finland.

När producentansvaret har överförts till Recser Oy, som sköter Paristokierrätys (Batteriåtervinningen), gör vi å ert företags vägnar en anmälan till myndigheterna och ser till att ordna avfallshanteringen och återvinningen. Det som återstår för ditt företag att göra är att berätta för era kunder att ni har skött ert producentansvar på ett ansvarsfullt sätt och att tillhandahålla Recser Oy information om produktmängderna som ni har släppt på marknaden i enlighet med en överenskommen tidtabell.

Mitt företag är medlem i en producentförening för el- och elektronikapparater. Måste vi sköta producentansvaret för batterier och ackumulatorer separat?

Ja, det måste ni. Batterier och ackumulatorer och el- och elektronikapparater omfattas av helt skilda producentansvar och det ansvar som gäller batterier och ackumulatorer kan inte skötas via producentföreningen för EE-apparater. Apparater som släpps på marknaden rapporteras utan vikten för batterier och ackumulatorer, och batterierna och ackumulatorerna rapporteras separat till Recser Oy.

Jag säljer batterier och ackumulatorer från Finland till övriga Europa. Räcker det att ansluta sig till ett finländskt produktionssamfund för att uppfylla producentansvaret i hela EU-området?

Producentansvaret uppfylls endast i Finland i samband med anslutning till ett finländskt produktionssamfund. Om ett företag säljer batterier och ackumulatorer på marknader i övriga EU-länder ska företaget ansluta sig till respektive lands produktionssamfund. Om produktionssamfund för batterier och ackumulator i övriga EU-länder kan du till exempel läsa om på Eucobats webbplats: https://www.eucobat.eu/.

Vad leder försummelse av producentansvaret till?

Om företaget inte sköter sitt producentansvar, kan myndigheterna besluta om en försummelseavgift i enlighet med företagets omsättning, dock högst 500 000 euro. Som nationell myndighet fungerar, bortsett från Åland, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland (Birkalands NTM-central). Mer information finns på deras webbplats: www.ely-keskus.fi

Var kan jag kontrollera om ett företag har skött sitt producentansvar?

Från Finlands miljöcentrals Avfallshanteringskollen kan du kontrollera om företaget har uppfyllt sina skyldigheter om producentansvar. Information om producentansvar och länkar till olika producentsammanslutningars webbplatser finns på hemsidan för Birkaland ELY-central, den myndighet som utövar tillsyn över producentansvaret. Producentföreningarna upprätthåller på sina egna webbplatser ett aktuellt register över de producenter som överfört ansvaret till dem.

Vad gör jag om jag misstänker att ett företag inte sköter sitt producentansvar?

Du kan lämna tips till Recser Oy: info(a)recser.fi, 010 249 1717 eller direkt till tillsynsmyndigheten: tuottajavastuu(a)ely-keskus.fi, tfn 0295 020 900. Du kan också anmäla anonymt till producentansvarsmyndigheten med hjälp av anmälningsformuläret.

Stora industribatterier och -ackumulatorer 

Vad är stora industribatterier och -ackumulatorer?

Med stora industribatterier eller industriackumulatorer avses enligt förordningen om batterier och ackumulatorer sådana batterier eller ackumulatorer som har utformats uteslutande för industriell eller professionell användning (batteriförordningen, 2 § 1 mom., 7 punkten) och som till sin storlek inte är lätta att bära.

Med stora industribatterier och -ackumulatorer avses här inte ackumulatorer till eldrivna fordon, såsom el- eller hybridbilar eller elmotorcyklar, där ackumulatorn är integrerad i enheten och inte är avsedd att lösgöras av slutanvändaren i något skede.  

Exempel på stora industribatterier och -ackumulatorer är batterier och ackumulatorer som används som nöd- eller reservströmkällor bland annat på sjukhus, flygplatser och kontor, batterier och ackumulatorer som används på tåg och flygplan, ackumulatorer för truckar samt batterier och ackumulatorer som används på oljeborrplattformar och i fyrar till havs. 

Ackumulatorer som är avsedda enbart för användning inom industrin eller för professionellt bruk är exempelvis ackumulatorer som används i truckar.

Vad innebär producentansvar beträffande stora industribatterier?

Producenter av batterier och ackumulatorer, det vill säga importörer och tillverkare, är skyldiga att på egen bekostnad ordna avfallshanteringen av sina produkter då de tas ur bruk. Ordnande av avfallshantering gällande stora industribatterier innebär att man ordnar mottagandet och den efterföljande hanteringen av dem, vars syfte är att återvinna materialen. Varje producent ska dessutom registrera sig i producentregistret och rapportera alla batterier och ackumulatorer som den för ut på marknaden eller tar emot och återvinner, antingen via producentorganisationen eller direkt. Slutanvändare ska även ges information bland annat om mottagningsställen och miljö- och hälsokonsekvenserna av de ämnen som batterierna och ackumulatorerna innehåller. Om producentansvaret föreskrivs på basis av Europaparlamentets och Europarådets direktiv 2006/66/EU i avfallslagen (646/2011) och statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer (520/2014).

Hur sköts producentansvaret för stora industribatterier och -ackumulatorer?

Beträffande registrering och rapportering kan producentansvaret för stora industribatterier och industriackumulatorer skötas via Recser Oy genom att överlåta ansvaret till det med ett avtal. Registreringsformuläret hittar du på här.

Producenten ansvarar själv för mottagandet av industribatterier och industriackumulatorer samt ordnandet av annan avfallshantering. Recser Oy förhandlar som bäst med operatörer som erbjuder avfallshantering om en mottagningsmodell med vilken producenten enkelt kan återvinna stora industribatterier och industriackumulatorer i enlighet med de lagstadgade kraven. Så fort modellen är klar kommer vi att informera våra producenter om den.

Alternativt kan producenter av stora industribatterier och industriackumulatorer sköta sitt producentansvar helt själva och göra en ansökan direkt till producentregistret, som upprätthålls av myndigheterna. I sådana fall ska producenten i samband med uppföljningsinformationen rapportera direkt till myndigheterna de batterier och ackumulatorer som den själv har fört ut på marknaden och som den återvunnit tillsammans med den valda avfallshanteringsoperatören. Mer information hittar du här.

Vilka kostnader medför skötseln av producentansvaret för producenter av stora industribatterier och -ackumulatorer?

Producenter av stora industribatterier och -ackumulatorer som ingår ett avtal om överföring av producentansvaret med Recser Oy betalar en engångsavgift för registreringen som täcker kostnaderna. Recser Oy debiterar också en årsavgift som täcker de administrativa kostnaderna för sammanställning av den årliga rapporteringen till myndigheterna. Producenten betalar själv kostnaderna för återvinning av ackumulatorer direkt till en valfri avfallshanteringsoperatör när ackumulatorn lämnas in för återvinning. Avfallslagen ger producenterna rätt att avtala om fördelning av avfallshanteringskostnaderna för stora industribatterier och -ackumulatorer med den senaste innehavaren (avfallslagen 646/2011, 53 §).  

Vilken nytta har producenter av stora industriackumulatorer av att registrera sig i producentsammanslutningen?

De producenter som har ingått ett avtal om överföring med Recser Oy kan rapportera alla olika klasser av batterier och ackumulatorer som de distribuerat på marknaden samtidigt i samband med kvartalsrapporteringen. Recser Oy sammanställer också information om producenternas mottagande och återvinning av stora industriackumulatorer som fås direkt från producenterna och avtalsoperatörerna och skickar årligen informationen till myndigheterna. När man sköter producentansvaret via Recser Oy krävs ingen separat registrering eller rapportering till myndigheternas producentregister. Detta underlättar i synnerhet för de producenter som distribuerar batterier och ackumulatorer som hör till olika klasser på marknaden.  

Vilka krav finns gällande återvinningen av stora industribatterier och -ackumulatorer?

Vid hanteringen och återvinningen av alla kasserade batterier och ackumulatorer ska man i mån av möjlighet i första hand tillämpa den prioritetsordning som stadgas i 8 § i avfallslagen (646/2011). Lagring, återvinning och annan behandling av separat insamlade kasserade batterier och ackumulatorer ska ordnas i enlighet med de allmänna krav som ställs i 9 § i statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer (520/2014). Enligt dessa krav förutsätts bland annat att bästa tillgängliga teknik används och att kraven på materialåtervinningsgraden i 10 § ska uppfyllas. I 11 § i samma förordning förbjuds särskilt att industribatterier och -ackumulatorer deponeras på avstjälpningsplatser eller bortskaffas genom förbränning. Enligt 9 § i förordningen får rester av återvunna och på andra sätt hanterade kasserade batterier och ackumulatorer emellertid bortskaffas genom förbränning eller deponeras på avstjälpningsplatser med hänsyn till det som föreskrivs om avfallsförbränning och deponering på avstjälpningsplatser i miljöskyddslagen (86/2000) och avfallslagen.

Producenterna ska också beakta att kasserade ackumulatorer endast får lämnas in till företag som har tillstånd och att om kasserade ackumulatorer förs utomlands (ymparisto.fi, Uppsamling och transport av avfall inom Finland), krävs ett tillstånd för internationell transport av avfall som beviljas av Finlands miljöcentral (ely-keskus.fi, Ansokan om tillstand for transport av avfall).