Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en

Producentansvaret i lagstiftningen

På basis av Europaparlamentets och Europarådets direktiv 2006/66/EU föreskrivs det i avfallslagen (646/2011) att producenten har skyldighet att på egen bekostnad ordna avfallshanteringen av batterier och ackumulatorer som den distribuerar på den finländska marknaden. Till producentens ansvar hör även en del av andra motsvarande produkter, det vill säga så kallade produkter som ingen äger, som anses rimlig i förhållande till dess marknadsandel.

Om anordnande av avfallshantering föreskrivs närmare i Statsrådets förordning 520/2014 om batterier och ackumulatorer. Enligt den måste producenterna se till att den årliga insamlingsnivån av batterier och ackumulatorer överskrider 45 procent. Insamlade batterier och ackumulatorer måste återvinnas efter bästa möjliga teknik. Dessutom ska man tillhandahålla hushåll och andra användare med omfattande information om batteriers och ackumulatorers miljöpåverkan, betydelsen av separat insamling och tillgängliga insamlingsplatser.

Alla producenter registreras också antingen via producentföreningen eller direkt i myndighetsregistret. För producenter av batterier och ackumulatorer som registrerar sig direkt i myndighetsregistret är avhämtningsskyldigheten från distributörerna tung. Det är enklare att sköta sitt producentansvar via en befintlig producentförening.

Vem är producent?

Med producent avses en fysisk eller juridisk person som är etablerad i Finland och som oavsett försäljningsmetod yrkesmässigt för första gången släpper ut batterier eller ackumulatorer på marknaden i Finland, inklusive batterier och ackumulatorer som ingår i elektriska och elektroniska produkter eller fordon (SRF 520/2014, 2 §).

I enlighet med tolkningspromemorian från tillsynsmyndigheten över producentansvaret åligger producentansvar på finländska tillverkare och importörer samt utländska aktörers filialer i Finland som tillverkare eller importerar batterier och ackumulatorer till den finländska marknaden. I praktiken kan producentansvar för batterier och ackumulatorer i Finland endast åligga sådana företag som innehar ett finländskt FO-nummer. Tolkningspromemorian finns att läsa på adressen www.ymparisto.fi/sv-FI

Stämmer beskrivningen in på ditt företag?

Klassificering av batterier och ackumulatorer

Producentansvaret omfattar i princip alla batterier och ackumulatorer, inklusive sådana som ingår i el- och elektronikapparater, fordon och andra produkter. Endast sådana batterier och ackumulatorer som används i militära syften eller vid övervakning av väsentliga nationella säkerhetsintressen, eller batterier eller ackumulatorer som ingår i produkter som planerats för att skickas ut i rymden, undantas från producentansvaret.

I lagen har batterier och ackumulatorer delats in i tre klasser:

  1. Bärbara batterier och ackumulatorer, som omfattar alla förslutna, bärbara batterier och ackumulatorer som inte är industribatterier eller -ackumulatorer. Vi tar hand om dessa. Registrera dig som producent här.
  2. Batterier och ackumulatorer som används i industribatterier och -ackumulatorer, som endast är för industribruk eller användning i elfordon. I Finland har man inte grundat en producentförening för andra industribatterier än blybaserade sådana, vilket innebär att företaget måste själv sköta sitt producentansvar genom att skicka en ansökan till NTM-centralen i Birkalands producentregister.
  3. Fordonsbatterier och -ackumulatorer är sådana batterier och ackumulatorer som används vid start, belysning och tändning av fordon. Producentföreningen för blybatterier för fordon, Akkukierrätys Pb, ombesörjer återvinningen av dem i stället för producenterna.

Vid klassificering av ackumulatorer är deras huvudsakliga användningssyfte en avgörande faktor. Dessutom omfattar batteridirektivet en förteckning över det batterier och ackumulatorer som anses vara industribatterier eller -ackumulatorer. Till exempel har alla ackumulatorer som används i eldrivna fortskaffningsmedel i lagen klassificerats som industriackumulatorer, även om de är små till storleken och även om de säljs direkt till konsumenterna. Myndigheten med tillsynen över producentansvaret har publicerat en egen klassificeringsanvisning.