Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
 • fi
 • en

Producentansvaret i lagstiftningen

På basis av Europaparlamentets och Europarådets direktiv 2006/66/EU föreskrivs det i avfallslagen (646/2011) att producenten har skyldighet att på egen bekostnad ordna avfallshanteringen av batterier och ackumulatorer som den distribuerar på den finländska marknaden. Till producentens ansvar hör även en del av andra motsvarande produkter, det vill säga så kallade produkter som ingen äger, som anses rimlig i förhållande till dess marknadsandel.

Om anordnande av avfallshantering föreskrivs närmare i Statsrådets förordning 520/2014 om batterier och ackumulatorer. Enligt den måste producenterna se till att den årliga insamlingsnivån av batterier och ackumulatorer överskrider 45 procent. Insamlade batterier och ackumulatorer måste återvinnas efter bästa möjliga teknik. Dessutom ska man tillhandahålla hushåll och andra användare med omfattande information om batteriers och ackumulatorers miljöpåverkan, betydelsen av separat insamling och tillgängliga insamlingsplatser.

Alla producenter registreras också antingen via producentföreningen eller direkt i myndighetsregistret. För producenter av batterier och ackumulatorer som registrerar sig direkt i myndighetsregistret är avhämtningsskyldigheten från distributörerna tung. Det är enklare att sköta sitt producentansvar via en befintlig producentförening.

Vem är producent?

Med producent avses en fysisk eller juridisk person som är etablerad i Finland och som oavsett försäljningsmetod yrkesmässigt för första gången släpper ut batterier eller ackumulatorer på marknaden i Finland, inklusive batterier och ackumulatorer som ingår i elektriska och elektroniska produkter eller fordon. (Avfallslag 48 §).

Hur kan producentansvaret ombesörjas?

a) Finländsk importör eller tillverkare

Om du tillverkar eller importerar batterier eller ackumulatorer eller enheter som innehåller dessa till den finländska marknaden, kan du överföra ditt producentansvar till Recser Oy genom att registrera dig som producent här.

b) Utländsk distanssäljare

Om du säljer batterier och ackumulatorer direkt till användare i Finland på distans, dvs t.ex. från utlandet via en webbutik, kan du överföra dina producentansvarsskyldigheter till Recser Oy genom att registrera dig som producent här.

I stället för att registrera dig kan du, om du så önskar, utse en auktoriserad representant som är etablerad i Finland för att ingå ett avtal med Recser Oy om uppfyllandet av producentansvar. Be i så fall den auktoriserade representanten kontakta Recser (info(a)recser.fi).

c) Aktör som är likvärdig med en producent

En aktör som är likvärdig med en producent är ett företag etablerat i ett annat land, som levererar batterier och ackumulatorer till den finländska marknaden genom distansförsäljning. Aktören som är likvärdig med en producent kan till exempel vara ett stort internationellt företag som levererar sina produkter till en finländsk importör.

Om du vill kan du ta på dig skyldigheterna för en producent som är etablerad i Finland genom att registrera dig som producent hos Recser Oy. Fyll i fältet ”Mer information” i formuläret för vilken producent/vilka producenter etablerade i Finland som du vill ta på dig skyldigheterna för (producentens namn, FO-nummer och hemsida).

I stället för att registrera dig kan du, om du så önskar, befullmäktiga en auktoriserad representant som är etablerad i Finland för att ingå ovannämnda avtal med Recser Oy Be i så fall den auktoriserade representanten kontakta Recser (info(a)recser.fi).

Den som frivilligt ombesörjer producentansvaret för någon annans räkning, ska informera producenterna och producentorganisationerna som annars skulle vara ansvariga över skyldigheterna för producentansvaret för batterier och ackumulatorer om ombesörjningen, eller om det sker ändringar i eller annullering av ombesörjningen av skyldigheterna.

d) Administratör för e-handelsplattform

Som administratör för en e-handelsplattform kan du anta skyldigheterna för de distansförsäljare som har verksamhet på plattformen genom att registrera dig som producent hos Recser Oy. Observera att du behöver skriftlig fullmakt från de distansförsäljare som är verksamma på plattformen.

I stället för att registrera dig kan du, om du så önskar, befullmäktiga en auktoriserad representant som är etablerad i Finland för att ingå ovannämnda avtal med Recser Oy Be i så fall den auktoriserade representanten kontakta Recser (info(a)recser.fi).

Kände du igen ditt företag utifrån något av alternativen ovan?

Klassificering av batterier och ackumulatorer

Producentansvaret omfattar i princip alla batterier och ackumulatorer, inklusive sådana som ingår i el- och elektronikapparater, fordon och andra produkter. Endast sådana batterier och ackumulatorer som används i militära syften eller vid övervakning av väsentliga nationella säkerhetsintressen, eller batterier eller ackumulatorer som ingår i produkter som planerats för att skickas ut i rymden, undantas från producentansvaret.

I lagen har batterier och ackumulatorer delats in i tre klasser:

 1. Bärbara batterier och ackumulatorer
 2. Batterier och ackumulatorer som används i industribatterier och -ackumulatorer
 3. Fordonsbatterier och -ackumulatorer

Vid klassificering av ackumulatorer är deras huvudsakliga användningssyfte en avgörande faktor. Dessutom omfattar batteridirektivet en förteckning över det batterier och ackumulatorer som anses vara industribatterier eller -ackumulatorer. Till exempel har alla ackumulatorer som används i eldrivna fortskaffningsmedel i lagen klassificerats som industriackumulatorer, även om de är små till storleken och även om de säljs direkt till konsumenterna. Myndigheten med tillsynen över producentansvaret har publicerat en egen klassificeringsanvisning.

Recser Oy:s interna klassificering  

Recser Oy har delat in batterier och ackumulatorer i ytterligare klasser enligt storlek. I praktiken kan producentansvaret för alla batterier och ackumulatorer som till sin storlek är lätta att bära och/eller som säljs till konsumenter i sin helhet skötas via Recser Oy, oberoende av användningsändamål.  

För stora industriackumulatorer kan producentansvaret delvis överföras till Recser Oy, vilket innebär att man genom oss kan sköta registreringen som producent och uppfylla skyldigheterna i fråga om rapportering till myndigheterna. Producenten ansvarar själv för mottagandet av stora industriackumulatorer samt för annan avfallshantering. 

Producentansvaret kan skötas helt via Recser Oy för följande batteriers och ackumulatorers del: 

 1. Bärbara batterier och ackumulatorer
  Bärbara batterier eller ackumulatorer är batterier, ackumulatorer eller batterisatser som är förslutna, bärbara och varken industribatterier, industriackumulatorer, bilbatterier eller bilackumulatorer. (Batteriförordningen 2 § 1 mom. 4 punkten) Exempel på bärbara batterier är AA- och AAA-batterier samt ackumulatorer och batterier som används i mobiltelefoner, bärbara datorer, leksaker, sladdlösa verktyg, eltandborstar och rakapparater. 
 2. Bärbara industribatterier eller -ackumulatorer
  Bärbara industribatterier eller industriackumulatorer är sådana batterier eller ackumulatorer som definieras som industribatterier eller -ackumulatorer 2 § 1 mom. 7 punkten i förordningen om batterier och ackumulatorer, och som till sin storlek är lätta att bära. Till bärbara industribatterier och -ackumulatorer hör batterier och ackumulatorer som har utformats uteslutande för industriell eller professionell användning samt även batterier och ackumulatorer i eldrivna fordon som säljs till konsumenter (med undantag för traktionsbatterier för elmotorcyklar).

  Exempel på bärbara industriackumulatorer är ackumulatorer som används i eldrivna fortskaffningsmedel, såsom elcyklar, elsparkcyklar och balansbrädor, samt bland annat handhållna betalterminaler i professionellt bruk. Till bärbara industribatterier och -ackumulatorer hör också reservbatterier till dörrar som fungerar med el samt batterier och ackumulatorer till olika mätinstrument och andra instrument.  
 3. Bärbara litiumbatterier eller -ackumulatorer för fordon
  Bärbara litiumbatterier eller litiumackumulatorer för fordon är litiumbaserade batterier eller ackumulatorer som definieras som definieras som bilbatterier eller bilackumulatorer enligt 2 § 1 mom. 6 punkten i förordningen om batterier och ackumulatorer, och som till sin storlek är lätta att bära. Batterier och ackumulatorer för fordon används vid start, belysning och tändning av fordon. Litiumackumulatorer för fordon som används i bilar (litiumstartackumulatorer) räknas inte som bärbara litiumackumulatorer för fordon. Exempel på bärbara litiumackumulatorer för fordon är startackumulatorer för mopeder, motorcyklar, fyrhjulingar, skotrar och åkgräsklippare.  

Producentansvaret kan skötas delvis via Recser Oy för följande batteriers och ackumulatorers del: 

 1. Stora industriackumulatorer
  Stora industribatterier eller -ackumulatorer är sådana batterier eller ackumulatorer som har utformats uteslutande för industriell eller professionell användning som definieras som industribatterier eller -ackumulatorer 2 § 1 mom. 7 punkten i förordningen om batterier och ackumulatorer, och som till sin storlek inte är lätta att bära. Med stora industribatterier och -ackumulatorer avses här inte ackumulatorer till eldrivna fordon, såsom el- eller hybridbilar eller elmotorcyklar, där ackumulatorn är integrerad i enheten och inte är avsedd att lösgöras av slutanvändaren i något skede. Exempel på stora industriackumulatorer är batterier och ackumulatorer som används som nöd- eller reservströmkällor bland annat på sjukhus, flygplatser och kontor, batterier och ackumulatorer som används på tåg och flygplan, ackumulatorer för truckar samt batterier och ackumulatorer som används på oljeborrplattformar och i fyrar till havs. Du kan läsa mer här.

För följande typer av batterier och ackumulatorer finns även separata producentsammanslutningar: 

 1. Blybaserade batterier och ackumulatorer för fordon
  Blybaserade batterier och ackumulatorer för fordon används vid start, belysning och tändning av fordon. Producentföreningen för blybatterier för fordon, Akkukierrätys Pb, ombesörjer återvinningen av dem i stället för producenterna.
 2. Traktionsbatterier för elbilar
  Med traktionsbatterier för elbilar avses ett energiförråd som används för att driva en personbil, paketbil, lastbil eller buss med el- eller hybriddrift. Som traktionsbatterier räknas också drivkraftsbatterier, som är energiförråd för användningen av tillbehör i el- eller hybridbilar. Suomen Autokierrätys Oy har godkänts som producentsammanslutning för traktionsbatterier för elbilar.  

Producentansvaret för andra batterier och ackumulatorer kan skötas genom att själv göra en ansökan till producentregistret eller genom att grunda en producentsammanslutning tillsammans med andra producenter.