Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en

Producentansvaret i lagstiftningen

På basis av Europaparlamentets och Europarådets direktiv 2006/66/EU föreskrivs det i avfallslagen (646/2011) att producenten har skyldighet att på egen bekostnad ordna avfallshanteringen av batterier och ackumulatorer som den distribuerar på den finländska marknaden. Till producentens ansvar hör även en del av andra motsvarande produkter, det vill säga så kallade produkter som ingen äger, som anses rimlig i förhållande till dess marknadsandel.

Slush 2017

December 1st

Helsinki, Finland

(C): Jussi Ratilainen
www.jussiratilainen.com

Om anordnande av avfallshantering föreskrivs närmare i Statsrådets förordning 520/2014 om batterier och ackumulatorer. Enligt den måste producenterna se till att den årliga insamlingsnivån av batterier och ackumulatorer överskrider 45 procent. Insamlade batterier och ackumulatorer måste återvinnas efter bästa möjliga teknik. Dessutom ska man tillhandahålla hushåll och andra användare med omfattande information om batteriers och ackumulatorers miljöpåverkan, betydelsen av separat insamling och tillgängliga insamlingsplatser.

Alla producenter registreras också antingen via producentföreningen eller direkt i myndighetsregistret. För producenter av batterier och ackumulatorer som registrerar sig direkt i myndighetsregistret är avhämtningsskyldigheten från distributörerna tung. Det är enklare att sköta sitt producentansvar via en befintlig producentförening.

Vem är producent?

Med producent avses en fysisk eller juridisk person som är etablerad i Finland och som oavsett försäljningsmetod yrkesmässigt för första gången släpper ut batterier eller ackumulatorer på marknaden i Finland, inklusive batterier och ackumulatorer som ingår i elektriska och elektroniska produkter eller fordon. (Avfallslag 48 §).

Vilken typ av batterier och ackumulatorer omfattas av producentansvaret?

Producentansvaret omfattar i princip alla batterier och ackumulatorer, inklusive sådana som ingår i el- och elektronikapparater, fordon och andra produkter. Endast sådana batterier och ackumulatorer som används i militära syften eller vid övervakning av väsentliga nationella säkerhetsintressen, eller batterier eller ackumulatorer som ingår i produkter som planerats för att skickas ut i rymden, undantas från producentansvaret.

Läs om klassificeringen av batterier och ackumulatorer här.

Hur kan producentansvaret ombesörjas?

a) Finländsk importör eller tillverkare

Om du tillverkar eller importerar batterier eller ackumulatorer eller enheter som innehåller dessa till den finländska marknaden, kan du överföra ditt producentansvar till Recser Oy genom att registrera dig som producent här.

b) Utländsk distanssäljare

Om du säljer batterier och ackumulatorer direkt till användare i Finland på distans, dvs t.ex. från utlandet via en webbutik, kan du överföra dina producentansvarsskyldigheter till Recser Oy genom att registrera dig som producent här.

I stället för att registrera dig kan du, om du så önskar, utse en auktoriserad representant som är etablerad i Finland för att ingå ett avtal med Recser Oy om uppfyllandet av producentansvar. Be i så fall den auktoriserade representanten kontakta Recser (info(a)recser.fi).

c) Aktör som är likvärdig med en producent

En aktör som är likvärdig med en producent är ett företag etablerat i ett annat land, som levererar batterier och ackumulatorer till den finländska marknaden genom distansförsäljning. Aktören som är likvärdig med en producent kan till exempel vara ett stort internationellt företag som levererar sina produkter till en finländsk importör.

Om du vill kan du ta på dig skyldigheterna för en producent som är etablerad i Finland genom att registrera dig som producent hos Recser Oy. Fyll i fältet ”Mer information” i formuläret för vilken producent/vilka producenter etablerade i Finland som du vill ta på dig skyldigheterna för (producentens namn, FO-nummer och hemsida).

I stället för att registrera dig kan du, om du så önskar, befullmäktiga en auktoriserad representant som är etablerad i Finland för att ingå ovannämnda avtal med Recser Oy Be i så fall den auktoriserade representanten kontakta Recser (info(a)recser.fi).

Den som frivilligt ombesörjer producentansvaret för någon annans räkning, ska informera producenterna och producentorganisationerna som annars skulle vara ansvariga över skyldigheterna för producentansvaret för batterier och ackumulatorer om ombesörjningen, eller om det sker ändringar i eller annullering av ombesörjningen av skyldigheterna.

d) Administratör för e-handelsplattform

Som administratör för en e-handelsplattform kan du anta skyldigheterna för de distansförsäljare som har verksamhet på plattformen genom att registrera dig som producent hos Recser Oy. Observera att du behöver skriftlig fullmakt från de distansförsäljare som är verksamma på plattformen.

I stället för att registrera dig kan du, om du så önskar, befullmäktiga en auktoriserad representant som är etablerad i Finland för att ingå ovannämnda avtal med Recser Oy Be i så fall den auktoriserade representanten kontakta Recser (info(a)recser.fi).

Kände du igen ditt företag utifrån något av alternativen ovan?

Producenten har bokförings- och uppgiftsskyldighet

I 54 § i avfallslagen krävs att producenten ska föra bok per produkttyp över de batterier och ackumulatorer hen har släppt ut på marknaden, samt årligen publicera information på webben om de insamlade och återvunna batterierna och ackumulatorerna. När producenten har överfört sitt producentansvar till Recser är det bra att åtminstone nämna att insamlings- och återvinningsinformation finns på Recsers webbplats. Producentspecifika insamlings- och återvinningsmängder kan beräknas från vår kalkylator Återvunnet för producenten (Tuottajan puolesta kierrätetty -laskuri).

I 55 § avfallslagen föreskrivs dessutom att producenten är skyldig att upplysa distributören om sitt medlemskap i producentregistret eller producentsammanslutningen. Företag som har överfört producentansvaret till Recser kan på sin webbplats informera till exempel med ett producentmärke om att producentansvaret för batterier och ackumulatorer har setts till.