Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en
Nipa-litiumparisto napojen teippauksessa

Varför måste min navel tejpas?

För producenten

Vad innebär producentansvar?

Producentansvar innebär importörernas och tillverkarnas skyldighet att på egen bekostnad ordna avfallshantering av de produkter man har släppt på marknaden då de tas ur bruk. Ordnande av endast den egna avfallshanteringen eller insamlingen av produkter räcker inte, eftersom producenter av batterier och ackumulatorer måste delta i avhämtningen av batterier och ackumulatorer som distributörerna har samlat in i hela Finland. Alla producenter registreras också antingen via producentföreningen eller direkt i myndighetsregistret.

Vilka produktgrupper gäller producentansvaret?

Vilka produktgrupper gäller producentansvaret?
Producentansvar gäller förpackningar, papper, däck, fordon, batterier och ackumulatorer samt elapparater. Producentansvaret åligger dessa produkters importörer och tillverkare. För förpackningarnas del åligger producentansvaret förpackarna och importörerna av de förpackade produkterna. Mer information om producentansvar för olika branscher hittar du här: www.ely-keskus.fi

Vad är bärbara batterier och ackumulatorer?

I lagen klassificeras som bärbara batterier och ackumulatorer sådana batterier och små ackumulatorer som kan bäras i händerna och som är förslutna, och som inte är industriackumulatorer eller fordonsackumulatorer. Vanligtvis används dessa i bland annat armbandsur, leksaker, ficklampor, bärbara spelare, mobiltelefoner, kameror, datorer och bärbara elhandverktyg, såsom borrmaskiner. Det huvudsakliga användningssyftet är avgörande och inte så mycket storleken på batteriet eller ackumulatorn. Till exempel klassificeras ackumulatorer i elcyklar och andra eldrivna fortskaffningsmedel som industriackumulatorer trots att de inte är särskilt stora.

Olika batterier och små ackumulatorer.

Vad är industribatterier och -ackumulatorer?

Som industribatterier och -ackumulatorer klassificeras batterier och ackumulatorer som endast är för industribruk eller användning i eldrivna fortskaffningsmedel. Exempel på dessa är bland annat batterier och ackumulatorer som används i solpaneler, mätanordningar i professionellt bruk, nöd- och reservströmkällor, elcyklar, hoverboard-brädor, betalterminaler, tåg och luftfartyg. Läs mer och registrera här.

Gäller producentansvaret även batterier och ackumulatorer som släpps på marknaden inuti apparater?

Ja, det gäller batterier och ackumulatorer i såväl fordon som el- och elektronikapparater som släpps på marknaden..

Gäller producentansvaret även företagsprodukter?

Ja. Batteriernas och ackumulatorernas säljkanal har ingen betydelse, vilket innebär att producentansvaret gäller alla batterier och ackumulatorer.n.

Hur vet jag om producentansvaret för batterier och ackumulatorer gäller mitt företag?

Producentansvar för batterier och ackumulatorer har sådana fysiska och juridiska personer som är etablerad i Finland och som oavsett försäljningsmetod yrkesmässigt för första gången släpper ut batterier eller ackumulatorer på marknaden i Finland, inklusive batterier och ackumulatorer som ingår i elektriska och elektroniska produkter eller fordon. (Avfallslag 48 §).

Mitt företag planerar att börja importera batterier och ackumulatorer. Hur ombesörjer vi producentansvaret?

Producenter av batterier och ackumulatorer kan enkelt sköta registreringen och andra producentansvarsskyldigheter via Recser Oy, som grundats av batteri- och ackumulatorproducenter och som godkänts som producentförening för batterier och ackumulatorer. Recser Oy sköter även Paristokierrätys. Läs mer om överföring av producentansvar här.

Vad är en producentförening?

I enlighet med avfallslagen kan producenter inom vissa branscher grunda en producentförening som ombesörjer producentansvarsskyldigheterna. När producentansvaret överförs till producentföreningen, återstår det för producenten att berätta för kunderna att man har skött sitt producentansvar på ett ansvarsfullt sätt och att tillhandahålla producentföreningen information om produktmängderna som man har släppt på marknaden i enlighet med en överenskommen tidtabell. Producenten ska även säkerställa att de batterier och ackumulatorer som man släpper på marknaden har erforderliga märkningar och anvisningar om hur man tar loss batteriet eller ackumulatorn.

Vilka avgifter genererar överföringen av producentansvaret till producentföreningen?

I samband med registreringen debiteras varje producent en engångsregistreringsavgift. Till denna avgift tillkommer återvinningsavgifterna, som bestäms i enlighet med mängderna som man släppt på marknaden. Återvinningsavgifterna varierar efter batteriets eller ackumulatorns återvinningsbarhet. En aktuell prislista över återvinningsavgifterna fås via producenttjänster: e-post: info(a)recser.fi, tfn: +358 10 249 1717.

Ju fler producenter som deltar i fördelningen av kostnaderna, desto lägre blir avgifterna. Därför är det viktigt att inte en enda producent låter andra betala sina avfallshanteringsavgifter.

Varför lönar det sig att överföra producentansvaret till producentföreningen?

För batteriers och ackumulatorers del innebär ordnande av avfallshantering i praktiken avhämtning av dem från alla de butikers verksamhetsställen som säljer batterier och ackumulatorer och andra insamlingsplatser i Finland samt den därefter följande hanteringen, vars syfte är att återvinna materialen. I praktiken är producentansvaret enklast att sköta genom att ansluta sig till en producentförening, som ser till att producenternas skyldigheter ombesörjs i hela Finland.

När producentansvaret har överförts till Recser Oy, som sköter Paristokierrätys (Batteriåtervinningen), gör vi å ert företags vägnar en anmälan till myndigheterna och ser till att ordna avfallshanteringen och återvinningen. Det som återstår för ditt företag att göra är att berätta för era kunder att ni har skött ert producentansvar på ett ansvarsfullt sätt och att tillhandahålla Recser Oy information om produktmängderna som ni har släppt på marknaden i enlighet med en överenskommen tidtabell.

Mitt företag är medlem i en producentförening för el- och elektronikapparater. Måste vi sköta producentansvaret för batterier och ackumulatorer separat?

Ja, det måste ni. Batterier och ackumulatorer och el- och elektronikapparater omfattas av helt skilda producentansvar och det ansvar som gäller batterier och ackumulatorer kan inte skötas via producentföreningen för EE-apparater. Apparater som släpps på marknaden rapporteras utan vikten för batterier och ackumulatorer, och batterierna och ackumulatorerna rapporteras separat till Recser Oy.

Jag säljer batterier och ackumulatorer från Finland till övriga Europa. Räcker det att ansluta sig till ett finländskt produktionssamfund för att uppfylla producentansvaret i hela EU-området?

Producentansvaret uppfylls endast i Finland i samband med anslutning till ett finländskt produktionssamfund. Om ett företag säljer batterier och ackumulatorer på marknader i övriga EU-länder ska företaget ansluta sig till respektive lands produktionssamfund. Om produktionssamfund för batterier och ackumulator i övriga EU-länder kan du till exempel läsa om på Eucobats webbplats: https://www.eucobat.eu/.

Vad leder försummelse av producentansvaret till?

Om företaget inte sköter sitt producentansvar, kan myndigheterna besluta om en försummelseavgift i enlighet med företagets omsättning, dock högst 500 000 euro. Som nationell myndighet fungerar, bortsett från Åland, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland (Birkalands NTM-central). Mer information finns på deras webbplats: www.ely-keskus.fi

Var kan jag kontrollera om ett företag har skött sitt producentansvar?

NTM-centralen i Birkaland är den tillsynsmyndighet som övervakar producentansvaret och på deras webbplats finns en lista över alla producenter som godkänts direkt i myndighetsregistret samt länkar till olika producentföreningars webbplatser. Producentföreningarna upprätthåller på sina egna webbplatser ett aktuellt register över de producenter som överfört ansvaret till dem.

Vad gör jag om jag misstänker att ett företag inte sköter sitt producentansvar?

Du kan lämna tips anonymt till Recser Oy: info(a)recser.fi, 010 249 1717 eller direkt till tillsynsmyndigheten: ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi, tfn 0295 020 900.

Stora industribatterier och -ackumulatorer 

Vad är stora industribatterier och -ackumulatorer?

Med stora industribatterier eller industriackumulatorer avses enligt förordningen om batterier och ackumulatorer sådana batterier eller ackumulatorer som har utformats uteslutande för industriell eller professionell användning (batteriförordningen, 2 § 1 mom., 7 punkten) och som till sin storlek inte är lätta att bära.

Med stora industribatterier och -ackumulatorer avses här inte ackumulatorer till eldrivna fordon, såsom el- eller hybridbilar eller elmotorcyklar, där ackumulatorn är integrerad i enheten och inte är avsedd att lösgöras av slutanvändaren i något skede.  

Exempel på stora industribatterier och -ackumulatorer är batterier och ackumulatorer som används som nöd- eller reservströmkällor bland annat på sjukhus, flygplatser och kontor, batterier och ackumulatorer som används på tåg och flygplan, ackumulatorer för truckar samt batterier och ackumulatorer som används på oljeborrplattformar och i fyrar till havs. 

Ackumulatorer som är avsedda enbart för användning inom industrin eller för professionellt bruk är exempelvis ackumulatorer som används i truckar.

Vad innebär producentansvar beträffande stora industribatterier?

Producenter av batterier och ackumulatorer, det vill säga importörer och tillverkare, är skyldiga att på egen bekostnad ordna avfallshanteringen av sina produkter då de tas ur bruk. Ordnande av avfallshantering gällande stora industribatterier innebär att man ordnar mottagandet och den efterföljande hanteringen av dem, vars syfte är att återvinna materialen. Varje producent ska dessutom registrera sig i producentregistret och rapportera alla batterier och ackumulatorer som den för ut på marknaden eller tar emot och återvinner, antingen via producentorganisationen eller direkt. Slutanvändare ska även ges information bland annat om mottagningsställen och miljö- och hälsokonsekvenserna av de ämnen som batterierna och ackumulatorerna innehåller. Om producentansvaret föreskrivs på basis av Europaparlamentets och Europarådets direktiv 2006/66/EU i avfallslagen (646/2011) och statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer (520/2014).

Hur sköts producentansvaret för stora industribatterier och -ackumulatorer?

Beträffande registrering och rapportering kan producentansvaret för stora industribatterier och industriackumulatorer skötas via Recser Oy genom att överlåta ansvaret till det med ett avtal. Registreringsformuläret hittar du på här.

Producenten ansvarar själv för mottagandet av industribatterier och industriackumulatorer samt ordnandet av annan avfallshantering. Recser Oy förhandlar som bäst med operatörer som erbjuder avfallshantering om en mottagningsmodell med vilken producenten enkelt kan återvinna stora industribatterier och industriackumulatorer i enlighet med de lagstadgade kraven. Så fort modellen är klar kommer vi att informera våra producenter om den.

Alternativt kan producenter av stora industribatterier och industriackumulatorer sköta sitt producentansvar helt själva och göra en ansökan direkt till producentregistret, som upprätthålls av myndigheterna. I sådana fall ska producenten i samband med uppföljningsinformationen rapportera direkt till myndigheterna de batterier och ackumulatorer som den själv har fört ut på marknaden och som den återvunnit tillsammans med den valda avfallshanteringsoperatören. Mer information hittar du här.

Vilka kostnader medför skötseln av producentansvaret för producenter av stora industribatterier och -ackumulatorer?

Producenter av stora industribatterier och -ackumulatorer som ingår ett avtal om överföring av producentansvaret med Recser Oy betalar en engångsavgift för registreringen som täcker kostnaderna. Recser Oy debiterar också en årsavgift som täcker de administrativa kostnaderna för sammanställning av den årliga rapporteringen till myndigheterna. Producenten betalar själv kostnaderna för återvinning av ackumulatorer direkt till en valfri avfallshanteringsoperatör när ackumulatorn lämnas in för återvinning. Avfallslagen ger producenterna rätt att avtala om fördelning av avfallshanteringskostnaderna för stora industribatterier och -ackumulatorer med den senaste innehavaren (avfallslagen 646/2011, 53 §).  

Vilken nytta har producenter av stora industriackumulatorer av att registrera sig i producentsammanslutningen?

De producenter som har ingått ett avtal om överföring med Recser Oy kan rapportera alla olika klasser av batterier och ackumulatorer som de distribuerat på marknaden samtidigt i samband med kvartalsrapporteringen. Recser Oy sammanställer också information om producenternas mottagande och återvinning av stora industriackumulatorer som fås direkt från producenterna och avtalsoperatörerna och skickar årligen informationen till myndigheterna. När man sköter producentansvaret via Recser Oy krävs ingen separat registrering eller rapportering till myndigheternas producentregister. Detta underlättar i synnerhet för de producenter som distribuerar batterier och ackumulatorer som hör till olika klasser på marknaden.  

Vilka krav finns gällande återvinningen av stora industribatterier och -ackumulatorer?

Vid hanteringen och återvinningen av alla kasserade batterier och ackumulatorer ska man i mån av möjlighet i första hand tillämpa den prioritetsordning som stadgas i 8 § i avfallslagen (646/2011). Lagring, återvinning och annan behandling av separat insamlade kasserade batterier och ackumulatorer ska ordnas i enlighet med de allmänna krav som ställs i 9 § i statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer (520/2014). Enligt dessa krav förutsätts bland annat att bästa tillgängliga teknik används och att kraven på materialåtervinningsgraden i 10 § ska uppfyllas. I 11 § i samma förordning förbjuds särskilt att industribatterier och -ackumulatorer deponeras på avstjälpningsplatser eller bortskaffas genom förbränning. Enligt 9 § i förordningen får rester av återvunna och på andra sätt hanterade kasserade batterier och ackumulatorer emellertid bortskaffas genom förbränning eller deponeras på avstjälpningsplatser med hänsyn till det som föreskrivs om avfallsförbränning och deponering på avstjälpningsplatser i miljöskyddslagen (86/2000) och avfallslagen.

Producenterna ska också beakta att kasserade ackumulatorer endast får lämnas in till företag som har tillstånd och att om kasserade ackumulatorer förs utomlands (ymparisto.fi, Uppsamling och transport av avfall inom Finland), krävs ett tillstånd för internationell transport av avfall som beviljas av Finlands miljöcentral (ely-keskus.fi, Ansokan om tillstand for transport av avfall).