Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en
Körmy-nikkelikadmiumakku ja Lyly-lyijyhyytelöakku

Företag som importerar och säljer batterier och små ackumulatorer har ansvar för att jag används även efter att min ström har tagit slut. Det står till och med i lagen.

Producenterna av batterier och små ackumulatorer ombesörjer återvinningen av sina produkter

  • Batterier och ackumulatorer omfattas av producentansvaret, vilket innebär att ansvaret för att ordna återvinningen av dem åligger producenten, det vill säga importören eller tillverkaren.

  • En liten del av priset för varje batteri som alla registrerade producenter får ut på marknaden går till en återvinningsavgift, med vilken man ordnar separat insamling och återvinning av batterier och ackumulatorer som tagits ur bruk.

  • Importerar eller tillverkar du batterier eller små ackumulatorer, eller apparater som innehåller dem, för den finländska marknaden? Om svaret på frågan är ja, registrera dig som producent här och ombesörj återvinningen av dina produkter såsom förutsätts i lagen.

  • Läs i fallexemplen om redan registrerade producenters syn på återvinning av batterier och ackumulatorer. Hur syns producentansvaret i deras verksamhet?

Producentansvar är en lagstadgad skyldighet

Producenter av batterier och ackumulatorer, det vill säga importörer och tillverkare är skyldiga att på egen bekostnad ordna avfallshanteringen av sina produkter då de tas ur bruk. För bärbara batteriers och ackumulatorers del innebär ordnande av avfallshantering i praktiken avhämtning av dem från alla de butikers verksamhetsställen som säljer batterier och ackumulatorer och andra insamlingsplatser i Finland samt den därefter följande hanteringen, vars syfte är att återvinna materialen. I praktiken är producentansvaret enklast att sköta via en producentförening, som ser till att producenternas skyldigheter ombesörjs i hela Finland.

Utgångspunkten för producentansvaret är principen om att förorenaren betalar. Det innebär att den som producerar avfallet även ansvarar för kostnaderna för avfallsåtervinningen. I praktiken överför producenten de kostnader som ordnandet av avfallshanteringen ger upphov till alltid till slutanvändaren inbakat i priset för batteriet eller ackumulatorn. Slutanvändaren får avgiftsfritt lämna in den förbrukade produkten till insamlingen som ordnas av producenten.

I registret kan man kontrollera att skyldigheterna har uppfyllts

Varje producent registreras, så att dess avtalspartner kan enkelt kontrollera att skyldigheterna har uppfyllts. Om företaget inte sköter sitt producentansvar, kan myndigheterna besluta om en försummelseavgift i enlighet med företagets omsättning, dock högst 500 000 euro. Som nationell myndighet fungerar, bortsett från Åland, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland (Birkalands NTM-central).

Utöver batterier och ackumulatorer gäller producentansvaret i Finland även el- och elektronikapparater, bilar, däck, papper och förpackningar. Du kan läsa mer om andra typer av producentansvar på ELY-centralens hemsida.