Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en
Nipa-litiumparisto napojen teippauksessa

Varför måste min navel tejpas?

Butiksinsamling och batteritunnor

Jag säljer batterier och ackumulatorer. Måste jag ta emot förbrukade batterier och ackumulatorer på mitt försäljningsställe?

Ja, det måste du. Enligt avfallslagen måste alla försäljningsställen som säljer batterier och ackumulatorer avgiftsfritt och utan tvång att köpa en ny produkt ta emot förbrukade sådana från slutanvändare.

Vad bör insamlingsplatsen för batterier och ackumulatorer vara belägen?

Placera batterilådan på en övervakad och torr plats med rumstemperatur i närheten av lämplig släckningsutrustning samt brand- och/eller rökvarnarsystem.

Hurdana säkerhetsfrågor bör uppmärksammas vid insamlingsplatsen?

Utöver att insamlingslådan ska placeras korrekt, ska du även komma ihåg följande anvisningar:

    • Sätt upp inlämningsanvisningarna synligt och se till att de finns tillgängliga.
    • Placera en tejprulle intill insamlingslådan, så att inlämnaren kan tejpa polerna på batterierna och ackumulatorerna.
    • Kontrollera regelbundet att insamlingslådan inte innehåller föremål som inte hör dit eller skräp och framför allt att litiumbatteriernas och -ackumulatorernas poler är tejpade för att förhindra kortslutning.

Jag skulle vilja ha mer information eller material till stöd för batteriåtervinning. Hur gör jag?

Färdigt anvisningsmaterial för såväl personal vid insamlingsplatsen som inlämnare hittar du här. Vi tar väldigt gärna emot utvecklingsförslag och andra frågor gällande dem: info(a)recser.fi.

Ska ett batteri som returneras rymmas in genom luckan i kartonglådan?

Luckan på kartonglådan har planerats så att ackumulatorer och batterier av ungefär rätt storlek ryms in genom luckan. Lite större ackumulatorer kan också sättas i batterilådan, men litiumackumulatorer som väger mer än 0,5 kg kräver mer hållbara transportförpackningar.

Många verktygsackumulatorer är numera litiumackumulatorer, som avvikande från andra typer av ackumulatorer till och med kan självantända till följd av den så kallade värmeutsläppseffekten. Bland annat fysiska skador och yttre kortslutningar föranleder värmeutsläpp.

Brandrisken anknyter till litiumjonackumulatorers höga energitäthet och elektrolyten som lätt antänds. Ackumulatorer blir heller aldrig helt tomma, utan energi återstår i ackumulatorn även om den till synes är tom eller inte fungerar. Litiumackumulatorer över 0,5 kg ska transporteras i Recser Oy:s röda TFÄ-godkända batteritunnor.

Det skulle vara bra om man kunde beställa fler tomma lådor än man returnerar.

I samband med en full avhämtning kan man beställa fler tomma lådor än den mängd lådor som avhämtas hos er. När ni beställer hämtningen av lådor per telefon kan ni till kundtjänsten nämna ert önskemål om att få fler lådor i stället.

Om ni gör beställningen med webblanketten, kan ni i punkten ”övrig information” se två textfält, anvisning för fraktsedeln och anvisning för transportarrangören och chauffören som sköter hämtningen. I textfältet finns automatiskt en text som anvisar chauffören att ta med så många tomma lådor som antalet kollin i beställningen. I detta textfält kan ni redigera hur många lådor ni önskar med hämtningen.

Vi har samlat ett par plasthinkar med batterier och ackumulatorer i min butik. Hur lämnar jag dem vidare för återvinning?

Batterier och ackumulatorer omfattas av transportlagstiftning fällande farliga ämnen, varför de endast får transporteras i transportförpackningar som uppfyller kraven i lagen och som har lagenliga märkningar. Du kan avgiftsfritt beställa transportlådor och avhämtning av dem från Recser Oy. Se mer information här.

Finns det någon ”åldersgräns” för när en halvfull låda borde skickas iväg?

Ja, det finns det. Vi rekommenderar att en låda inte förvaras längre än ett år. Särskilt alkalibatterier börjar läcka när de blir gamla, och för lång lagring är inte bra för andra ackumulatorer och batterier heller. Om det endast samlas små mängder batterier och ackumulatorer kan lådan även tömmas på en större insamlingsplats i närheten. Insamlingsplatser hittar ni bland annat här: www.kierratys.info/.

Kostar transportlådan eller avhämtningen av dem någonting för insamlingsplatsen?

Batterier och ackumulatorer omfattas av lagstiftning gällande producentansvar, vilket innebär att importören av dem på egen bekostnad ombesörjer avhämtningen av de batterier och ackumulatorer som distributörer och andra verksamhetsställen har samlat in. Vi debiterar inte heller någon avgift för de transportlådor som vi levererar för förpackning.

I praktiken överför producenten de kostnader som ordnandet av avfallshanteringen ger upphov till alltid till slutanvändaren inbakat i priset för batteriet eller ackumulatorn. Slutanvändaren har rätt att lämna in en förbrukad produkt lätt och avgiftsfritt till organiserad återvinning.

Varför ska alla batterier och ackumulatorer förpackas ordentligt?

Detta beror på att ackumulatorer och batterier klassificeras som farligt avfall. För transporten ska farligt avfall markeras med separata transportmärkningar och förpackas rätt. Recser Oy:s transportlådor och -tunnor uppfyller de krav som TFÄ-lagstiftningen ställer angående egenskaper och märkningar.

Måste jag se till att alla returnerade batterier och ackumulatorer är tejpade?

Det är bra att kontrollera alla batterier som returneras, men vi förstår att detta i praktiken är omöjligt. Vi rekommenderar därför att kunderna informeras om vikten av att tejpa batterierna, samt att erbjuda möjlighet att tejpa batterierna i samband med insamlingsplatsen.

Det är ändå bättre att returnera batterierna i en plastpåse än helt utan skydd. Även en plastpåse skyddar lite i den stora batterimängden, så att risken för kortslutning minskar.

Vi rekommenderar ändå inte att man returnerar batterier i en glasburk eller någon annan förpackning. En glasbehållare kan orsaka en farosituation för arbetstagaren vid sorteringsstället, när batterierna töms ut för sortering och arbetstagaren inte känner till att det finns glas med batterierna. Som undantag till detta får små batterier från hörapparater returneras i sin ursprungliga förpackning i insamlingsbehållaren, eftersom förpackningens form i sig förhindrar att batterierna kommer i kontakt med varandra.

Varför sker avhämtningen inom sju dagar efter beställningen?

Orsaken till sju vardagars responstid är att minimera miljöverkningarna. Vi optimerar rutterna och utför gemensamma avhämtningar eller returlogistik för att minska miljöverkningarna av batteri- och ackumulatortransporter. Ju mindre koldioxidavtryck som uppsamlingen orsakar, desto större är det positiva koldioxidavtrycket av batteri- och ackumulatormaterialåtervinning.