Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en

Ändringar i avfallslagen: Distanshandeln på förslag att inkluderas i kostnaderna för producentansvaret från 2021

EU:s avfallspaket håller i dagsläget på att införlivas i Finlands nationella lagstiftning. Ett efterlängtat mål är att få distanshandeln inkluderad i producentansvaret.  Avfallslagen har under försommaren varit på remiss och kommer som det nu ser ut att tas till behandling i riksdagen i början av hösten för att träda i kraft från ingången av 2021.

Distanshandeln, som under de senaste åren vuxit kraftigt, har med undantag för producenter av el- och elektronikprodukter hittills stått utanför producentansvaret. Detta har i praktiken inneburit att exempelvis internationella webbutiker har haft en orättvis konkurrensfördel på finländska aktörers bekostnad, eftersom de förra inte behövt delta i kostnaderna för insamlings- och retursystemen. Ändringarna i avfallslagen är alltså en efterlängtad reform, eftersom distanshandelns snålskjuts innebär ett stort hot mot producentansvarssystemen och deras trovärdighet.

I den proposition med förslag till avfallslag som fram till den 5 juni var på remiss föreslogs det att producentansvarets tillämpningsområde tydligt skulle utsträckas även till aktörer som säljer varor till Finland genom internationell distanshandel. Detta skulle medföra att aktörer i andra länder än Finland genom skriftlig fullmakt kunde utnämna en producentsammanslutning eller en annan aktör till att ansvara för plikterna i Finland, alternativt direkt ansluta sig till en godkänd producentsammanslutning. På det här sättet skulle även de bära sitt ansvar för återvinningen av de varor de hämtar till marknaden.

Recser Oy understöder lagförslaget

Recser Oy ombads ge ett utlåtande om förslaget till avfallslag. I vårt utlåtande förordade vi eftertryckligt att distanshandeln ska inkluderas i producentansvaret. Samtidigt uttryckte vi även vår oro för att internationella webbplattformar ska lämnas utanför regleringen. Utgående från utredningar vet man att finländare i allt högre grad köper batterier eller batteridrivna apparater via distanshandel på internationella försäljningsplattformar.

Tillsynen av distanshandeln kommer mycket sannolikt att bli svår, och därför vore det av yttersta vikt att internationella internetplattformar även ges sekundärt producentansvar. Det sekundära ansvar som vi föreslår skulle medföra att försäljningsplattformar måste se till att de skyldigheter som ingår i producentansvaret för produkter som förmedlas via plattformen uppfylls i Finland, såvida inte plattformarna själva fullföljer skyldigheterna. Bestämmelserna om producentansvar i propositionen ledde till totalt 127 utlåtanden för och emot.

Skyldigheter också i fråga om återvinningsbarhet och kommunikation

EU:s så kallade avfallspaket, som godkändes 2018, inkluderar fyra direktiv som reviderar de nuvarande sex direktiven på avfallsområdet: avfallsdirektivet, förpackningsdirektivet, deponeringsdirektivet, direktivet om uttjänta fordon, direktivet om batterier och ackumulatorer samt WEEE-direktivet. Det centrala målet med avfallspaketet är att effektivera efterlevnaden av avfallshierarkin och öka resurseffektiv användning och återanvändning av materialen.

I fråga om de allmänna bestämmelserna om producentansvaret är syftet med avfallspaketet att harmonisera minimikraven i ländernas producentansvarssystem och inkludera distanshandeln i producentansvaret.

I samband med reformen kommer den produktrelaterade omsorgsplikten och förbuden enligt 9 § i avfallslagen att revideras i enlighet med kraven i avfallsdirektivet. Den som släpper ut en produkt på marknaden ska i mån av möjlighet försäkra sig om att produkten som släpps är resurseffektiv, hållbar med tanke på livscykel och livslängd samt uppdateringsbar, och att produkter med kritiska råmaterial kan återanvändas och avfallet återvinnas.

Dessutom bör producenten försäkra sig om att det finns reservdelar, bruksanvisningar, tekniska data eller andra medel, anordningar eller program som möjliggör kvalitativ reparation och trygg återanvändning. De allmänna minimikraven på producentansvarssystemen innebär också ny reglering i fråga om producenternas skyldighet att förse konsumenterna med information, rapportera till myndigheterna, idka egenkontroll och stå för återvinningsavgifter som justerats efter miljökonsekvenserna.

Producenterna ska enligt förslaget dessutom framöver huvudsakligen ansluta sig till en producentsammanslutning för att sköta sitt producentansvar, och att registrera sig direkt i ett myndighetsregister blir enbart möjligt i undantagsfall. Ett syfte med förslaget till avfallslag är att reducera den regelbörda som drabbar producenterna direkt, men samtidigt ökar regelbördan och därigenom även kostnaderna för producentsammanslutningarna.

Förslaget till avfallslag inklusive utlåtanden kan läsas på utlåtande.fi (Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/538/2019).

Projektwebbplats för reformen av avfallslagstiftningen: www.ym.fi