Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en

Vad händer med återvunna batterier och ackumulatorer?

Första anhalten för batterier och ackumulatorer som lämnats in för återvinning är i Nivala. Mer än 50 procent av materialen i batterier och ackumulatorer återvinns som returråvaror.

Akkusers återvinningsanläggning i Nivala.

Batterier och ackumulatorer som returneras till butiker och övriga insamlingspunkter skickas till Akkuser Oy som är en specialiserad anläggning för hantering av batterier och ackumulatorer där man först sorterar olika batterier och ackumulatorer. Det är viktigt, eftersom alla typer av batterier och ackumulatorer förutsätter särskild hantering för att kunna återvinna det material de innehåller så bra som möjligt till nya råvaror. Sammanlagt mer än 50 procent av råvarorna i batterier och ackumulatorer kan återbrukas som råvaror inom industrin.

Av den svarta massan i alkaliska batterier utvecklar man gödsel

Merparten av batterierna i Akkusers hanteringslinje är alkaliska. Av alla batterier och ackumulatorer som återvinns i Finland utgör de cirka 80 procent. Linjearbetarna plockar först bort andra typer av batterier och ackumulatorer från de alkaliska batterierna. Identifieringen kräver både känsla och öga för det, eftersom olika typer av batterier ibland kan vara snarlika varandra.

Separering av batterier och ackumulatorer i linjen.

När övriga fraktioner har separerats från de alkaliska batterierna, transporterar linjen de alkaliska batterierna till krossbearbetningen. De alkaliska batterierna krossas och från krosset urskiljer man först magnetiskt järn (mindre än 25 %). Den återstående så kallade svarta massan levereras till zinksmältverket eller till en kemisk behandlingsprocess.

Svart massa.

Vilka konkreta produkter tillverkar man av förnybart råmaterial?

Det magnetiska järnet förädlas i Finland till returråvara för användning i bland annat byggmaterial, bilar och verktyg och zink kan bland annat återvinnas till bygg-, bil- och läkemedelsindustrin.

I framtiden är det möjligt att tillverka gödsel av återvunna alkaliska batterier med teknologi som det finländska företaget Tracegrow Oy har utvecklat. Förutom Tracegrow Oy:s gödselprodukter för ekologisk odling kan man ur den svarta massan förutom zink även återvinna mangan.

TraceGrow:s Mikko Joensuu visar upp gödsel som förädlats från svart massa från alkaliska batterier på Kärsämäki anläggning. Mangan färgar den glatt rosa.

Litiumbatterier reser till Riihimäki

Från uppsjön av alkaliska batterier plockas litiumbatterier noggrant undan. Deras poler måste utan undantag tejpas, eftersom de utgör en brandfara om de kortsluts. Av denna anledning förvaras de hos Akkuser i ett separat utrymme utomhus.

Därifrån levereras de till Fortums högtemperatursbehandling i Riihimäki. Processen är planerad för farligt avfall och rökgasen som bearbetningen av dem ger upphov till hanteras med noggrannhet. Bearbetningen är mindre skadlig för miljön än om de skulle brännas tillsammans med vanligt blandavfall.

Kan du identifiera vilket som är ett litiumbatteri och vilket är alkaliskt?

Knappbatterier separeras i stora och små

Knappbatterier sorteras mekaniskt från de övriga och indelas i stora och små. De små batterierna är så kallade silveroxidbatterier som innehåller 2–4 procent silver. De levereras från behandlingsanläggningen till ädelmetallförädlaren för att ta vara på silvret. De största litiumknappbatterierna transporteras med övriga litiumbatterier till högvärmebehandlingen för farligt avfall, eftersom det inte går att ta vara på materialen säkert med andra metoder.

Mycket nödvändiga råvaror i litiumackumulatorer

Litiumbatterier som används till exempel i mobiltelefoner, bärbara datorer och elverktyg återvinns i Finland på Akkuser Oy:s återvinningsanläggning i en krossprocess i två faser. Detta möjliggör trygg hantering av brand- och explosionskänsliga litiumackumulatorer.

Fraktionerna som utvinns ur bearbetningen innehåller ansenliga mängder av bland annat kobolt (25–30 % koncentrat) och koppar (15–20 % koncentrat), som återvinns för återbruk som råvara inom industrin. Kobolt är en viktig råvara i ackumulatorer och koppar behövs till bland annat elektronikindustrin.

Litiumackumulatorer på väg till krossprocessen och mot ett nytt liv inom elektronikindustrin.

Mindre litiumbatterier innehåller betydande mängder kobolt som levereras till världens största raffinaderi av kobolt i Karleby. Där förädlas återvinningskobolten för att användas som återvinningsråvara i industrin. Återvinningen av kobolt sparar inte bara energi, utan även jungfruligt kobolt, som i huvudsak bryts i Kongo under primitiva förhållanden.

För koboltfria litiumbatterier eller litiumbatterier med låg kobolthalt som används i till exempel verktyg och eldrivna färdmedel utvecklas som bäst en egen process i Finland. Beroende på ackumulatortyp innehåller de bland annat koppar, nickel, mangan, aluminium och järn. För närvarande är dessa ackumulatorers andel i den totala mängden batterier och ackumulatorer som lämnas in för återvinning förhållandevis liten, men den förväntas öka märkbart inom den närmaste framtiden.

Kobolt och nickel

Nickelmetallhydridbatterier som till exempel laddningsbara små batterier som påminner om alkaliska batterier samt många ackumulatorer i elverktyg krossas efter sorteringen hos hanteringsanläggningen. Ur krosset kan man urskilja olika ämnen magnetiskt samt med andra mekaniska metoder.

De viktigaste ämnena som utvinns ur nickelmetallhydridackumulatorer är nickel och kobolt (totalt cirka 35 %). Nickel behövs till exempel vid framställning av rostfritt stål och den sällsynta kobolten särskilt i batterier till smarttelefoner och elbilar.

Blyet i blyackumulatorer tillvaratas

Lådlika, slutna blygeleackumulatorer innehåller 65–90 procent bly, som är lätt att återvinna, men mycket skadligt om det släpps ut i miljön. Blyackumulatorer levereras till exempel av inhemska insamlare via Akkukierrätys PB Oy för behandling vid återvinningsanläggningar för blyackumulatorer. Där tar man tillvara blyet och använder det främst vid tillverkning av nya blyackumulatorer. Till processen hör även neutralisering av syrorna som ackumulatorerna innehåller.

Blyet tillvaratas och används främst vid tillverkning av nya blyackumulatorer.

Ferronickel och kadmium

Till exempel transporterar man vidare nickelkadmiumackumulatorer, som används i gamla, sladdlösa verktyg, från Nivala till lämpliga återvinningsanläggningar, där materialen som de innehåller utvinns i en flerfasig process.

Ferronickel (60 %), som finns i nickelkadmiumackumulatorer, återvinns för återbruk inom ståltillverkningen och kadmium (15 %) till exempel till tillverkningen av nya ackumulatorer. Användning av återvunnen nickel sparar upp till 75 procent energi jämfört med brytning av jungfruligt material.

Statistik om återvinning av batterier och ackumulatorer 2020 finns här.