Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • sv
  • en

Kenen vastuulla on, jos litiumioniakku aiheuttaa tulipalon keräyspisteellä? Recser Oy rahoitti hanketta, jossa selvitettiin vastuukysymyksiä

Litiumioniakut ovat yleistyneet nopeasti ja niitä on kaikkialla, niin kuluttajakäytössä kuin valtavina määrinä erilaisissa kuljetusketjuissa. Riskinä on, ettei kaikkia litiumioniakkuihin liittyviä vaaroja tunneta tai niistä ei välitetä.

Litiumioniakkuihin niihin liittyy paljon avoimia turvallisuus- ja riskivastuukysymyksiä: miten kannettaviin akkuihin liittyvät vastuut siirtyvät toimijaketjussa ja kenen vastuulla ovat mahdollisten riskitilanteiden seuraukset toimijaketjun eri kohdissa? Tätä selviteltiin laajassa Gaia Consultingin hankkeessa, jossa myös Recser Oy oli rahoittajana.

Vastuita selvitettiin toimijaketjun eri kohdissa case-esimerkkien kautta. Litiumioniakkujen keskeisimmät turvallisuushaasteet liittyvät niiden kykyyn sytyttää itsensä tuleen. Lisäksi akuissa on palavia yhdisteitä, joita vapautuu palossa. Käytöstä poistetut litiumioniakut aiheuttavat lisääntyvässä määrin tulipaloja keräys- ja kierrätysvaiheessa.

Vastuita on huolellisuusvelvoitteen myötä sekä keräyspisteellä, kuluttajalla että myyjäliikkeellä

Gaian hankkeessa vastuita selvitettiin case-esimerkkien kautta. Kenen vastuulla on, jos käytettyjen akkujen ja paristojen keräyspisteeseen tuotu tai väärän jätteen sekaan heitetty litiumioniakku aiheuttaa tulipalon, josta seuraa merkittäviä vahinkoja? Hankkeen loppuraportin mukaan paristojen ja akkujen keräyspisteen järjestäjä voi joutua vastuuseen vahingosta, jos voidaan osoittaa, että vahinko on aiheutunut tämän toiminnasta, ja vahinko on aiheutettu tuottamuksella eli tahallisesti tai huolimattomuudella. Huolellisuutta arvioitaessa otetaan huomioon miten keskivertohenkilö toimisi samassa tilanteessa. Jos keräyspisteen järjestäjän toiminta katsotaan tulipalovaarallisen toiminnan harjoittamiseksi, keräyspisteen järjestäjä voi olla vastuullinen aiheutuneista vahingoista tuottamuksesta riippumatta.

Kuluttaja tai myyjäliike voivat joutua vastuuseen vahingosta, jos voidaan osoittaa, että vahinko on aiheutunut heidän tuottamuksellisesta toiminnastaan. Tällaista toimintaa voi olla esimerkiksi virheellisen tavaran markkinoille saattaminen tahallisesti tai huolimattomuudesta. EU:n ulkopuolella toimivista verkkokaupoista tilattujen tuotteiden osalta valmistajaa tai jakelijaa ei useinkaan saada vastuuseen, jolloin vastuu virheellisen tuotteen aiheuttamista vahingoista jää kuluttajalle. Vastuu kolmansille osapuolille aiheutetuista vahingoista edellyttää kuitenkin tuottamusta.

Kuluttajan vastuu korostuu akkujen elinkaaren loppupäässä ja syntyy lähinnä tilanteissa, joissa kuluttajalla oli tieto tai aihetta epäillä akun muodostavan turvallisuusriskin. Ohjeiden mukaisesti kaikki käytöstä poistetut paristot ja akut tulee turvallisen jätehuollon ja kierrätyksen varmistamiseksi toimittaa niille tarkoitettuun erilliskeräykseen. Väärän jätteen sekaan joutunut litiumioniakku voi aiheuttaa vakavia vaaratilanteita, joiden seurauksena voidaan jopa menettää ihmishenkiä. Lisäksi keräyspisteille jätettävien paristojen ja akkujen virtanavat tulee teipata piiloon oikosulkujen ehkäisemiseksi. Se joka ei noudata näitä annettuja ohjeita ei toimi huolellisesti, ja voi joutua vastuuseen aiheutuneista vahingoista.

Tietoisuutta akkuriskeistä ja niihin varautumista parannettava

Raportin turvallisuussuosituksissa korostetaan sitä, että akkuriskien tuntemista ja ymmärrystä on syytä parantaa läpi koko akkujen elinkaaren. Litiumioniakkuja on kasvavissa määrin kaikkialla ympärillämme, ja on tärkeää tiedostaa että ne voivat väärin käytettyinä, kuljetettuina tai hävitettyinä muodostaa merkittävän turvallisuusriskin. Riskin tunnistamisen lisäksi tarvitaan ennakoivaa varautumista etenkin kuljetusketjussa ja keräyspisteissä. Vastuukysymysten selvittäminen jälkikäteen on äärimmäisen hankalaa ja siksi vahinkojen estäminen ja niihin varautuminen etukäteen on tärkeää.

Recser on tuottanut niin kuluttajille kuin keräyspisteillekin turvalliseen akkujen kierrättämiseen ohjeistavaa materiaalia. Tutustu kierrätysohjeisiimme täällä ja väärään paikkaan heitettyjen zombiakkujen aiheuttamiin vaaroihin ja niiltä suojautumiseen täällä: zombiakku.fi.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin tästä.