Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • sv
  • en

Uudistettu jätelaki tuli voimaan heinäkuussa – mikä muuttuu tuottajille?

Pitkään valmisteltu laaja jätelain uudistus hyväksyttiin ja tuli voimaan Suomessa 19. heinäkuuta 2021. Uudistuksen merkittävin muutos oli tuottajavastuuvelvoitteiden ulottaminen etämyyjiin eli esimerkiksi ulkomaisiin verkkokauppoihin, jotka myyvät tuotteitaan Suomeen.

Samalla tehtiin mahdolliseksi tuottajavastuun hoitaminen toisen puolesta, eli nyt toiseen valtioon sijoittautunut tuottajaa vastaava toimija voi ottaa vastattavakseen Suomeen sijoittautuneen tuottajan velvoitteet tekemällä asiasta sopimuksen Recser Oy:n kanssa.

Täältä löydät toimintaohjeet etämyyjille ja tuottajaa vastaaville toimijoille: https://www.paristokierratys.fi/tuottajille/tuottajavastuu-lainsaadannossa/ 

Tiukennuksia tuotteiden ominaisuuksiin

Myös tuotteita koskeviin huolehtimisvelvollisuuksiin ja kieltoihin (9 §) tuli tiukennuksia: Suomen markkinoille saatettavien paristojen tai akkujen on oltava muun muassa resurssitehokkaita ja elinkaareltaan sekä käyttöiältään kestäviä. Lisäksi tuottajan tulee varmistua siitä, että saatavilla on varaosia, käyttöohjeet, tekniset tiedot taikka muut välineet, sekä laitteet tai ohjelmistot, jotka mahdollistavat tuotteen laadukkaan korjauksen ja turvallisen uudelleenkäytön. Täältä löydät ajantasaisen jätelain: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646 

Velvoite tuottajayhteisöön kuulumisesta

Lähtökohtaisesti kaikkien tuottajien tulee kuluvan vuoden loppuun mennessä liittyä tuottajayhteisöön tai perustaa sellainen tuottajavastuusta huolehtiakseen. Tämä koskee myös suurinta osaa varsinaisten teollisuusakkujen (yksinomaan teollisuus- tai ammattikäyttöön suunnitellut paristot ja akut) tuottajista, jotka ovat tähän asti voineet rekisteröityä suoraan viranomaisen ylläpitämään tuottajarekisteriin ja hoitaa velvoitteet täysin itsenäisesti. Tuottajavastuuta valvova viranomainen on lähettänyt tuottajarekisteriin hyväksytyille tuottajille asiaa koskevan kirjeen syksyllä.  

Uusia vaatimuksia myös tuottajayhteisöille

Jätelain uudistuksella saatettiin osaksi kansallista lainsäädäntöä lisäksi EU:n vuonna 2018 hyväksymään jätesäädöspakettiin sisältyvät tuottajayhteisöille kohdistetut minimivaatimukset. Niihin sisältyy tarkennettu jätteen haitallisuuden ja määrän vähentämiseen tähtäävä kuluttajien neuvontavelvollisuus, uusia raportointi- ja tiedonantovaatimuksia, omavalvontavaatimus ja velvollisuus tehdä tiiviimpää yhteistyötä muiden tuottajayhteisöjen kanssa tuottajien hallinnollisen taakan vähentämiseksi.