Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • sv
  • en

Kansainväliselle verkkokaupalle velvoitteita kansallisessa jätelaissa – uudet säännökset voimaan jo heinäkuussa

Paristo- ja akkutuottajien kannalta merkittävimmät muutokset ovat tuottajavastuun ulottaminen kansainväliseen verkkokauppaan ja kaikkia koskeva liittymisvelvollisuus tuottajayhteisöön.

Viime keväänä lausuntokierroksella ollut jätelakiehdotus on viimein edennyt eduskuntakäsittelyyn. Lain on tarkoitus tulla voimaan jo 1.7.2021, joten sen käsittelyn eduskunnassa odotetaan etenevän pikaisesti. Eduskunnan hyväksymisen jälkeen laki toimitetaan vahvistettavaksi tasavallan presidentille. Valtioneuvosto valmistelee lakia täydentäviä asetuksia ja lähettää ne lausunnoille vielä kevään aikana.

Myyntialustoilla mahdollisuus tuottajavastuun hoitamiseen

Tuottajavastuuta koskevien säännösten osalta lausuntokierros ei tuonut merkittäviä muutoksia alkuperäiseen esitykseen. Niin kutsutun etäkaupan, eli esimerkiksi ulkomaisen verkkokaupan, saattamista tuottajavastuun piiriin kannatettiin lausunnoissa laajasti. Myös lainsäädännön arviointineuvosto piti tärkeänä, että tuottajien asema on tasapuolinen verkkokaupan kasvaessa.

Kansainvälisten myyntialustojen roolia hallitus katsoi tarkoituksenmukaiseksi tarkastella tarkemmin EU-tasolla. Niille asetettiin kuitenkin kansallisessa sääntelyssä mahdollisuus hoitaa alustallaan toimivien etämyyjien tuottajavastuuvelvoitteet tuottajayhteisön tai valtuutetun edustajan kautta.

Tuottajayhteisöt edistämään yhden luukun palveluita

Tuottajayhteisölle laki tuo mukanaan velvoitteita lisätä tiedotuksen lisäksi neuvontaa kuluttajille, uusia raportointi- ja tiedonantovelvollisuuksia, pakollisen omavalvonnan ja velvollisuuden ottaa kierrätysmaksupäätöksissään huomioon paristojen ja akkujen elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Lisäksi eri alojen tuottajayhteisöjen tulee jatkossa edistää tuottajan mahdollisuutta saada palveluita yhden luukun kautta (ns. yhden luukun periaate). Tuottajayhteisöt ovat jo pitkään edistäneet yhden luukun periaatetta keskinäisin sopimuksin. Siksi ehdotusta muokattiin lausuntopalautteen perusteella tältä osin lievempään suuntaan. Tuottajayhteisöjen tulee hakea uusien vaatimusten vuoksi hyväksyntää toiminnalleen uudelleen viimeistään 30.6.2022.

Jos olet paristo- ja akkutuottaja, eli esimerkiksi maahantuot niitä sisältäviä laitteita, ota huomioon erityisesti nämä:

1. Tuotteita koskevat huolehtimisvelvollisuudet ja kiellot kiristyvät (9 §)
Paristojen ja akkujen markkinoille saattajan tulee jatkossa mahdollisuuksien mukaan varmistua jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseksi ja uudelleenkäytön edistämiseksi myös siitä, että paristo tai akku on resurssitehokas, elinkaareltaan ja käyttöiältään kestävä sekä päivitettävä. Kriittisiä raaka-aineita sisältävä paristo tai akku on uudelleenkäytettävä ja jätteenä kierrätettävä. Lisäksi tuottajan tulee varmistua siitä, että saatavilla on varaosia, käyttöohjeet, tekniset tiedot taikka muut välineet, laitteet tai ohjelmistot, jotka mahdollistavat tuotteen laadukkaan korjauksen ja turvallisen uudelleenkäytön.

2. Tuottajayhteisöön liittyminen pakolliseksi kaikille (62 §)
Kaikkien tuottajien tulee jatkossa ensisijaisesti liittyä tuottajayhteisöön tai perustaa sellainen velvoitteistaan huolehtiakseen. Tämä koskee myös suurinta osaa teollisuusakkujen (teollisuus- tai ammattikäyttöön suunnitellut paristot ja akut) tuottajista, jotka ovat tähän asti voineet rekisteröityä suoraan viranomaisen ylläpitämään tuottajarekisteriin ja hoitaa velvoitteet täysin itsenäisesti. Tuottajien tulee esityksen mukaan liittyä tuottajayhteisöön tai perustaa sellainen yhdessä muiden tuottajien kanssa viimeistään vuoden 2021 loppuun mennessä.

3. Etäkauppa tuottajavastuun piiriin kaikilla tuottajavastuualoilla (46 §, 48 §, 62 § ja 66 a §)

a) Suomalainen etämyyjä:
Tuottajavastuu koskee myös ns. etäkaupalla, eli esimerkiksi verkkokaupan kautta, suoraan käyttäjille myytäviä tuotteita. Suomeen sijoittautuneen toimijan, joka myy etäkaupalla suoraan käyttäjille toiseen valtioon tuottajavastuun piiriin kuuluvia tuotteita, on vastattava tuottajavastuuvelvoitteidensa täyttämisestä kyseisessä valtiossa esimerkiksi liittymällä tuottajayhteisöön tai valtuutetun edustajan kautta.

b) Ulkomainen etämyyjä:
Tuottajavastuu koskee myös etäkaupalla suoraan käyttäjille myytäviä tuotteita. Tuottajan on velvollisuuksiensa täyttämiseksi lähtökohtaisesti liityttävä Suomessa hyväksyttyyn tuottajayhteisöön tai perustettava sellainen yhdessä muiden tuottajien kanssa.

4. Muiden toimijoiden mahdollisuudet hoitaa tuottajavastuu tuottajien puolesta (66 a §)

a) Tuottajaa vastaava toimija
Toiseen valtioon sijoittautunut tuottajaa vastaava toimija, joka toimittaa Suomen markkinoille tuotteita muulla kuin etäkaupalla, voi nimetä Suomeen sijoittautuneen valtuutetun edustajan vastaamaan Suomeen sijoittautuneen tuottajan sijasta tämän velvoitteista taikka vastaavassa tarkoituksessa tehdä sopimuksen hyväksytyn tuottajayhteisön kanssa. Tällaisia toimijoita voivat olla esimerkiksi suuret kansainväliset tuotemerkit, jotka toimittavat tuotteita Suomeen sijoittautuneille tuottajille näiden myytäväksi.

b) Myyntialustan ylläpitäjä:
Vastaava oikeus on verkkokaupan alustan ylläpitäjällä, joka on saanut valtuutuksen hoitaa tuottajavastuuvelvoitteet alustallaan toimivalta etämyyjältä.

Päivitämme sivuillemme tietoa ulkomaisille etämyyjille ja tuottajia vastaaville toimijoille kevään aikana. Jos haluat jo liittyä postituslistallemme lähetä nimesi, edustamasi yritys ja sähköpostiosoitteesi osoitteeseen: info@recser.fi niin saat tiedon päivityksistä viivästyksittä.

Lue lisää:

HE 40/2021 vp

Ympäristöministeriön tiedote 25.3.2021

Recser Oy:n uutinen jätelain uudistamisesta 26.6.2020