Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • sv
  • en

Jätelakiuudistus: Etäkauppa mukaan jakamaan tuottajavastuun kustannuksia vuonna 2021

EU:n jätesäädöspakettia ollaan Suomessa parhaillaan saattamassa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Yhtenä pitkään odotettuna tavoitteena on saattaa etäkauppa kattavasti tuottajavastuun piiriin.  Alkukesästä lausuntokierroksella ollut jätelaki on näillä näkymin menossa eduskunnan käsittelyyn alkusyksystä ja voimaan vuoden 2021 alusta. 

Viime vuosina voimakkaassa kasvussa ollut etäkauppa on jäänyt tähän saakka tuottajavastuuvelvoitteiden ulkopuolelle sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajia lukuun ottamatta. Tämä on tarkoittanut käytännössä sitä, että esimerkiksi kansainväliset verkkokaupat ovat saaneet perusteetonta kilpailuetua kotimaisten toimijoiden kustannuksella, sillä niiden ei ole tarvinnut osallistua kansallisten keräys- ja kierrätysjärjestelmien kustannuksiin. Jätelakiuudistus on siis odotettu muutos, sillä etäkaupan vapaamatkustus on vakava uhka tuottajavastuujärjestelmien toiminnalle ja uskottavuudelle.  

Kesäkuun 5. päivä asti lausunnoilla olleessa jätelakiehdotuksessa on esitetty, että tuottajavastuun soveltamisala ulotettaisiin selkeästi myös niihin toimijoihin, jotka myyvät tuotteita Suomeen kansainvälisellä etäkaupalla. Tämä tarkoittaisi sitä, että muualle kuin Suomeen sijoittautuneet toimijat voisivat nimetä tuottajayhteisön tai muun toimijan kirjallisella valtuutuksella vastaamaan velvoitteistaan Suomessa tai liittyä suoraan hyväksyttyyn tuottajayhteisöön. Näin myös he kantaisivat vastuunsa markkinoille tuomiensa laitteiden kierrätyksestä. 

Recser Oy puoltaa lakiehdotusta 

Recser Oy:lta pyydettiin lausuntoa jätelakiehdotukseen. Lausunnossamme kannatimme vahvasti etäkaupan saattamista tuottajavastuun piiriin. Samalla ilmaisimme huolemme siitä, että kansainväliset verkkoalustat on jätetty sääntelyn ulkopuolelle. Selvitysten perusteella tiedetään, että suomalaiset ostavat koko ajan enemmän paristoja ja akkuja tai niitä sisältäviä laitteita kansainvälisillä myyntialustoilla toimivilta etäkauppiailta. 

Etäkaupan valvonta tulee hyvin todennäköisesti olemaan vaikeaa, ja siksi olisi ehdottoman tärkeää asettaa kansainvälisille verkkoalustoille myös toissijainen tuottajavastuuvelvoite. Ehdottamamme toissijainen vastuu tarkoittaisi sitä, että myyntialustan tulisi huolehtia alustaansa käyttävien tuotteiden tuottajavastuuvelvotteiden täyttämisestä Suomessa, mikäli alustoilla toimivat yritykset eivät itse sitä tee. Jätelakiehdotuksen tuottajavastuuta koskevat säännökset keräsivät kaiken kaikkiaan 127 lausuntoa puolesta ja vastaan. 

Velvoitteita myös kierrätettävyyteen ja viestintään 

EU:ssa vuonna 2018 hyväksytty jätesäädöspaketti sisältää neljä jätealan direktiiviä, joilla muutetaan kuutta jätealan direktiiviä: jätedirektiiviä, pakkausjätedirektiiviä, kaatopaikkadirektiiviä, romuajoneuvodirektiiviä, paristo- ja akkudirektiiviä sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiiviä. Jätesäädöspaketin keskeinen tavoite on tehostaa jätehierarkian noudattamista ja lisätä materiaalien resurssitehokasta käyttöä ja kierrätystä. 

Tuottajavastuuta koskevien yleisten säännösten osalta jätesäädöspaketin tavoitteena on harmonisoida tuottajavastuujärjestelmiä koskevat minimivaatimukset jäsenvaltioiden välillä ja saattaa etäkauppa kattavasti tuottajavastuun piiriin.  

Uudistuksen yhteydessä jätelain 9 §:ssä säädettyjä tuotteita koskevia huolehtimisvelvollisuuksia ja kieltoja päivitetään jätedirektiivin vaatimusten mukaisiksi. Tuotteiden markkinoille saattajan tulee mahdollisuuksien mukaan varmistua siitä, että markkinoille saatettava tuote on resurssitehokas, elinkaareltaan ja käyttöiältään kestävä ja päivitettävä ja että kriittisiä raaka-aineita sisältävä tuote on uudelleenkäytettävä ja jätteenä kierrätettävä.  

Lisäksi tuottajan tulisi varmistua siitä, että saatavilla on varaosia, käyttöohjeet, tekniset tiedot taikka muut välineet, laitteet tai ohjelmistot, jotka mahdollistavat tuotteen laadukkaan korjauksen ja turvallisen uudelleenkäytön. Tuottajavastuujärjestelmien yleiset vähimmäisvaatimukset tuovat jätelakiin uutta sääntelyä myös tuottajien tiedotusvelvollisuudesta kuluttajille, raportoinnista viranomaisille, omavalvonnasta sekä tuotteiden ympäristövaikutusten perusteella mukautetuista kierrätysmaksuista. 

 Tuottajien tulee lisäksi ehdotuksen mukaisesti jatkossa pääsääntöisesti liittyä tuottajayhteisöön tuottajavastuuvelvoitteidensa hoitamiseksi eli rekisteröitymismahdollisuus suoraan viranomaisrekisteriin jää mahdolliseksi vain poikkeustilanteissa. Jätelakiehdotuksen yhtenä tavoitteena on vähentää suoraan tuottajiin kohdistuvaa sääntelytaakkaa, mutta samalla sääntelytaakka ja sitä myötä osin myös kustannukset lisääntyvät tuottajayhteisöjen osalta.   

 Lue lisää:

Jätelakiehdotuksen lausuntoineen pääset lukemaan lausuntopalvelut.fi:stä (Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/538/2019).

Jätelainsäädännön uudistamishankkeen kotisivu.